ARCHKRA039 Archeologie pravěké krajiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jakub Novák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je obeznámit s problematikou archeologického výzkumu pravěké krajiny, pojímané jako proměnlivý komplex vzájemně se ovlivňujících přírodních faktorů a antropogenních aktivit. Kurs se zaměří na poznání struktury, dílčích entit a vývoje kulturní krajiny a na stručný přehled tradičních i nových metod jejího výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu obeznámen s problematikou archeologického výzkumu pravěké krajiny.
Osnova
 • 1. Úvod – terminologie, dějiny bádání, vývoj přírodních podmínek v pravěku. 2. Krajina jako komplex sídelních a přírodních areálů a interakce přírodních sil a antropogenních aktivit. 3. Stará sídelní oblast vs. periferie, les, vodní toky, komunikace. 4. Paleolit a mezolit – počátky lidstva na „přírodním jevišti“. 5. Neolitická revoluce – počátek antropogenního ovlivňování krajiny. 6. Eneolit – doba prvních hradišť a překotných zásadních změn. 7. Starší a střední bronzová – stabilizace sídelní struktury. 8. Doba popelnicových polí – demografický vrchol prehistorického období a jeho otisk v krajině. 9. Protohistorické období: Keltská civilizace a její vliv na krajinu. Doba římská – odlesky impéria v barbariku. 10. Stěhování národů a situace na počátku středověku. 11. Charakter a vývoj vlivu přírodních faktorů na pravěké osídlení 12. Predikce pravěkého osídlení na základě přírodních faktorů 1 13. Predikce pravěkého osídlení na základě přírodních faktorů 2
Literatura
  povinná literatura
 • Neustupný (ed.): Space in prehistoric Bohemia. Praha 1998.
 • Gojda, M.: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha 2000.
 • Dreslerová, D. – Kočár, P. – Chuman, T.: Pravěké osídlení, půdy a zemědělské strategie. Archeologické rozhledy 68, 2016, 19-46.
  doporučená literatura
 • David, B. – Thomas, J. (eds.): Handbook of Landscape Archaeology. New York 2008.
 • Kováčik, P. et al.: Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT. Opava 2014.
 • Dreslerová, D.: Les v pravěké krajině. Archeologické rozhledy 64, 2012 199-236.
 • Kováčik, P. – Janák, V. – Śčučka, J. (eds.): Interdisciplinární výzkum krajiny na pomezí Slezska a Moravy. Opava – Ostrava – Olomouc 2020.
 • Brůna, V. – Beneš, J. (eds.): Archeologie a krajinná ekologie. Most 1994.
 • Demján, P. – Dreslerová, D.: Modeling distribution of archaeological settlement evidence based on heteregeneous spatial and temporal data. Journal of Archaological Sciences 69, May, 2016,100-109.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.