UCJ64046 Advanced option 4

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Stručná charakteristika předmětu: Práce v jazykovém semináři má syntetizující charakter. Je založena na využívání poznatků, které student získává při studiu italské morfologie, syntaxe a lexikologie. Náplň tvoří četba a rozbor italského textu se zaměřením na zásadní jazykové jevy, kterými se italština jako jazyk na pomezí jazyka analytického a syntetického liší od češtiny jako jazyka čistě syntetického. Cílem semináře je prohlubující vhled do jazykového systému italštiny a zároveň snadná a rychlá orientace v rozsáhlejším textu spojená s rozšiřováním slovní zásoby. Rozebíraný text má přitom být nosný i z hlediska obsahu tak, aby znamenal doplnění poznatků v oblasti kultury nebo reálií Itálie. Sylabus předmětu tvoří výběr textů vždy o rozsahu zhruba 10-15 stran, a soubor analyzovatelných jazykových jevů, z nichž se pro daný text vybere vždy jeden nebo několik současně, a to v závislosti na frekvenci jejich výskytu v textu.
Language of instruction
Italian
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJ64046