UCJA1004 History of American literature

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Stručná charakteristika předmětu: Úkolem semináře je přiblížit studentům významná díla americké literatury především z hlediska praktického. Důraz je tedy kladen na četbu a práci s konkrétními texty, jejíž součástí bude textová analýza a její interpretace v kontextu americké literatury a kultury jako celku. Zvláštní pozornost bude věnována pokusu definovat specifika amerického písemnictví, jeho inspiračním zdrojům a vzájemným propojením, ale i postupnému vývoji od závislosti na "mateřské" literatuře britské k samostatnosti a cestě k pluralitní, multikulturní povaze americké literatury současnosti. Seminář je nabízen v součinnosti s přednáškou Kapitoly z dějin americké literatury (E02 004) a má cíl nejen naukový. Studenti jsou podporováni v aktivním projevu ústním (v seminárních diskuzích) i písemném (v zápočtových esejích), v nichž rozvíjejí svoje analytické, argumentační a vyjadřovací schopnosti.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2007, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJA1004