UCJNVNN1 History of German language

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (lecturer)
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výklady o vývoji německého jazyka se zaměřují na přiblížení relevantních změn všech jazykových plánů (včetně syntaxe) a při jejich osvětlování se přihlíží jak k příčinám strukturním, tak i k těm, které vyplývají z komunikativních potřeb. Výklady mají také ukázat, že starší vývojové epochy jazyka stále ovlivňují moderní jazykový úzus a jsou v něm přítomny. V seminářích se práce soustřeďuje na texty raně novohornoněmecké: důraz je kladen na správnou věcnou interpretaci textu a na pochopení diachronního pohledu jazykových jevů, zejména pak těch, které vedly bezprostředně ke vzniku spisovného jazyka. Zvláštní pozornost se věnuje přínosu M. Luthera ke vzniku spisovné němčiny, a to už proto, že v současné době nejsou názory na jeho vyrovnávací vliv jednotné. Předmětem semináře je interpretace a sémantická, syntaktická a stylistická analýza ukázek starších literárních a neliterárních textů, které jsou studentům předkládány formou pracovních listů v návaznosti na obsah přednášky. Gramatické jevy jsou na podkladě textové analýzy zkoumány na základě jejich relevance pro vznik spisovné němčiny. Jednotlivé třídy textů jsou zastoupeny v reprezentativním výběru, a podle jejich relevance pro vznik spisovného jazyka. Sylabus k přednášce: 1. Rozdělení germánských jazyků, teritoriální a časové členění němčin 2. Vývoj hláskového systému - vokály, změny v dvojhláskách 3. Změny v konsonantismu, první hláskové (germánské) posouvání, Vernerův zákon, druhé (hornoněmecké) posouvání 4. Starohornoněmecké tvarosloví, starohornoněmecká syntax, souvětí 5. Střední horní němčina - vokalismus, střední horní němčina - konsonantismus 6. Středohornoněmecké tvarosloví, středohornoněmecká syntax, souvětí 7. Raná horní němčina - charakteristika, změny v hláskovém systému 8. Tvaroslovný vývoj v období rané horní němčiny 9. Syntaktický vývoj doby raně nové - charakteristika, vyjadřování volní modality 10. Vývoj souvětí 11. Vznik a vývoj německého spisovného jazyka, role M. Luthera na cestě k německému spisovnému jazyku 12. Vývoj jazyka do poloviny 20.stol. - přehled Sylabus k semináři: 1. Tatian 2. Tatian -Fortsetzung 3. Merseburger Zaubersprüche 4. Wessobrunner Hymnus und Gebet 5. Wessobrunner Hymnus und Gebet - Fortsetzung 6. Mittelhochdeutsche Dichtung : "Du bist min?" 7. Mittelhochdeutsche Dichtung "Ich zôch mir einen valken" 8. Hartmann von Aue 9. Nibelungenlied 10. M. Luther: Sendbrief vom Dolmetschen 11. M. Luther: Sendbrief vom Dolmetschen - Fortsetzung 12. Gottsched - Literarische Texte Studijní literatura a studijní pomůcky Odborná literatura k přednášce: Admoni, W.: Historische Syntax des Deutschen. Niemeyer, 1990. Masařík, Z.: Historische Entwicklung des Deutschen, Praha, 1989. Mettke, H.: Mittelhochdeutsche Grammatik. 6. Aufl. Leipzig, 1989. Schmidt, W. u.a.: Geschichte der deutschen Sprache. 6. Aufl. Stuttgart, Leipzig, 1993. Odborná literatura k semináři: Arndt, E./ Brandt G.: Luther und die deutsche Sprache. Leipzig, 1983. Besch, W.: Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh. Studien zur Erforschung der spätmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache. München, 1967. Eggers, H.: Deutsche Sprachgeschichte. Drittes Buch: Das Frühneuhochdeutsche und Viertes Buch: Das Neuhochdeutsche. Reinbek bei Hamburg, 1986. Hartweg, F./ Wegera, K.J.: Frühneuhochdeutsch. Tübingen, 1989. Kettmann, G.: Frühneuhochdeutsche Texte. Leipzig, 1971. Reichmann, O./ Wegera, K.-J. (Hrsg.): Frühneuhochdeutsches Lesebuch. Tübingen, 1988.
Language of instruction
German
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJNVNN1