UBKKDBK026 Seminář uměleckého vzdělávání

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
8s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s cílenou prací s publikem (audience development) s ohledem na věkové a sociální rozlišení. Vysoce důležité téma pro dlouhodobé koncepce kulturních organizací i příležitostné kulturní projekty se týká marketingu, dramaturgie, přípravy doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta. Klíčovým subtématem z hlediska výchovy budoucího publika je problematika a hledání možností spolupráce uměleckých a kulturních institucí a škol.
Osnova
 • 1. Cíle a podoby uměleckého vzdělávání, práce s publikem v ČR: úvod do situace a problematiky
 • 2. Arteterapie, artefiletika, muzikoterapie, dramaterapie, poetoterapie
 • 3. Zahraniční praxe – Francie, Německo
 • 4. Český vzdělávací rámec: doporučená literatura, vzdělávací a propagační akce, instituce zabývající se realizací uměleckého vzdělávání
 • 5. Kde se ještě "vyučit": vysoké školy, dramatické kroužky (vlastní entusiasmus?)
 • 6. Divadelní lektorství I: existující a možné podoby praxe, problematika cílových skupin
 • 7. Divadelní lektorství II: možnosti finančního a materiálního zajištění (v rozmezí „divadlo jako příspěvková organizace“ – „divadlo jako obecně prospěšná společnost“)
 • 8. Kulturní aktivity knihoven, muzeí a galerií a dalších
 • 9. Okrajové, "náhodné" a spontánní umělecko-vzdělávací aktivity (pouliční, komunitní, v kavárnách…)
 • 10. Profil lektora uměleckého vzdělávání: schopnosti, dovednosti, znalosti 1
 • 11. Profil lektora uměleckého vzdělávání: schopnosti, dovednosti, znalosti 2
 • 12. Stinné stránky uměleckého vzdělávaní: identifikace, jak jim předcházet, jak je řešit
 • 13: Pedagogická taneční práce a choreografická tvorba pro děti
 • Ve svém průběhu bude kurs doplňován o doporučenou odbornou, dramatickou i publicistickou literaturu. Publikace komplexně pojednávající dané téma v českém kulturním kontextu dosud neexistuje. Povinná literatura: Analýza neprofesionálních uměleckých aktivit za období 1998–2004 (vytvořeno pro účely Koncepce účinnější podpory umění). Praha 2005. BEJVLOVÁ, J. Divadelní instituce a její výkon. Praha 2009. CINDLEROVÁ, J. – STRMISKOVÁ, T. (eds.) Sborník ze sympozia „Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu". Ostrava 2014. MŠMT ČR. Bílá kniha 2001 – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha 2001, dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol NEKOLNÝ, B. a kol. Divadelní systémy a kulturní politika. Praha 2006, dostupné z: http://www.idu.cz/media/document/box_1_tisk.pdf. TOWSE, R. A Handbook of Cultural Economics. Cheltenham 2003. Doporučená literatura: CVEKLOVÁ, B. – ŽDÍMALOVÁ, D. 20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 1968-2003. Praha 2005. DVOŘÁKOVÁ, E. Industriál – paměť – východiska. Praha 2007. KŠAJT, F. Hovory arte. Červený Kostelec 2015. ZÁMEČNÍKOVÁ, E. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha 2009.
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup při diskusích a společných interpretacích podmíněná znalostí zadaných textů a vybraných umělecky vzdělávacích programů. Přehled o aktuálním českém divadelním kontextu a institucích realizujících umělecké vzdělávání. Dobrá orientace v jednotlivých etapách kulturních dějin. Obecná znalost české a světové literatury, dramatické literatury zvlášť. Velmi dobrá znalost českého jazyka. Vypracování všech zadaných úkolů během kurzu (vyhledávání informací, četba zadané literatury a jejich prezentace). Tvorba, prezentace a obhajoba vlastního umělecky vzdělávacího programu (záměru) pro vybranou instituci.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.