ARCHKRA010 Archeoinformatika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 8:05–8:50 M12
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHKRA010/A: Po 8:55–10:30 M12, A. Hořínková
Předpoklady
Základní znalosti práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nebývalý rozmach archeologických výzkumů v naší zemi za posledních 30 let, vyvolaný intenzivní stavební činností a důslednějším uplatňováním zásad památkové péče, vedl k významnému znásobení objemu vznikajících archeodat, takže je dnes prakticky nemožné na odpovídající vědecké úrovni tato data bez použití moderní výpočetní techniky v reálném čase pořídit, zaznamenat, následně strukturovaně roztřídit a evidovat, dále pak vědecky zpracovávat a vyhodnocovat, a posléze publikovat či prezentovat. Úkolem kursu je tudíž uvést posluchače do problematiky aplikace soudobých informačních technologií v archeologii tak, aby byli schopni orientovat se v základních charakteristikách dnešní „archeoinformatiky“, reflektovat možnosti, které nabízí, a tak se v praxi dokázali správně rozhodnout pro optimální řešení, vedoucí k dosažení co nejefektivnějších výsledků v jejich budoucí práci ve vědě a výzkumu.
Výstupy z učení
Archeoinformatické zpracování dat.
Osnova
 • 1. Úvod, terminologie, stručné dějiny informatiky ve vztahu k archeologii. 2. Základní textové a tabulkové editory. 3. Databáze v archeologii 4. Tvorba stratigrafických matic v digitálním prostředí 5. Fotodokumentace a její úprava za asistence informačních technologií. 6. Audio a videodokumentace 7. Geoinformatika v archeologii 8. Fotogrammetrie 9. Kresební dokumentace v digitálním prostředí (CAD programy) 1 10. Kresební dokumentace v digitálním prostředí (CAD programy) 2 11. GIS (geografický informační systém) v archeologii 1 12. GIS (geografický informační systém) v archeologii 2 13. Archeologická predikce za asistence informačních technologií. Studijní literatura
Literatura
  povinná literatura
 • Hořínková, A. – Kováčik, P. – Stuchlík, S. (eds.): Archeologický výzkum a aplikace ICT. Opava 2014.
 • Macháček, J. (ed.): Počítačová podpora v archeologii 2. Brno 2008.
 • Vávra, A. – Kováčik, P.: Geografické informační systémy v archeologii. Opava 2014.
  doporučená literatura
 • Neustupný, E.: Jednoduchá metoda archeologické analýzy. Památky archeologické 64, 1973, 169-234.
 • Macháček, J. (ed.): Počítačová podpora v archeologii. Brno 1997.
 • Kuna, M.: GIS v archeologickém výzkumu regionu: vývoj pravěké sídelní oblasti středních Čech. Archeologické rozhledy 48, 1996, 580-604.
 • Kuna, M. – Křivánková, D. – Krušinová, L.: Archiv 2.0: Systém archeologické databáze Čech. Uživatelská příručka. Praha 1995.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Písemný test, podle potřeby ústní přezkoušení
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHKRA010