ARCHKRA036 Geoinformatické metody výzkumu krajiny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 12:15–13:50 H1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARCHKRA036/A: Po 11:25–13:00 H1, J. Miřijovský, S. Popelka
Předpoklady
Zápočet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úkolem kurzu je provést posluchače teoretickými základy a praktickými příklady aplikace nejnovějších geoinformatických metod v archeologii. Studenti se nejdříve seznámí se základními pojmy geoinformatiky a s využitím prostorových dat v archeologii. Osvojí si vědomosti o technickém vybavení, programových prostředcích a prostorových datech, vhodných pro archeologické účely. Seznámí se se základními procesními částmi práce s geodaty, tzn. se sběrem, správou, analýzou a vizualizací digitálních prostorových informací. V rámci semináře bude na konkrétních případech demonstrováno praktické využití GIS (geografických informačních systémů) technologií a metod v archeologii na jednotlivých případech zejména z oblasti sběru a zpracování dat, analýzy a vizualizace, jakož i tvorby kartografického mapového výstupu v prostředí GIS. Dále budou studenti seznámeni s možnostmi využití fotogrammetrie a 3D vizualizace v archeologii. Naučí se vytvořit 3D model a zkombinovat jej s fotogrammetrickými daty. Dále budou seznámeni s možnostmi prezentace 3D modelů na internetu, pomocí technologie 3D tisku či formou virtuální reality. Na závěr kurzu jim bude představena technologie sledování pohybu očí („eye-tracking“) a její možnosti v archeologii, a to včetně praktické ukázky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen základní práce s geodaty - sběr, správa, analýza a vizualizace digitálních prostorových informací.
Osnova
 • 1. Úvod a metodika 2. Kresebná dokumentace a CAD softwary. 3. Základní principy fotogrammetrie (CAD softwary). 4. GIS v archeologii 1 – Úvod, základní pojmy, prostorová data 5. GIS v archeologii 2 – Základní prostorové operace s daty, filtrování, selekce 6. GIS v archeologii 3 – Aplikace geoinformatiky v archeologii 7. 3D dokumentace 1 – Sběr archeologických dat pomocí leteckých fotogrammetrických metod 8. 3D dokumentace 2 – Sběr pozemních fotogrammetirckých dat a jejich zpracování do podoby 3D modelu 9. 3D dokumentace – Základní teoretické principy leteckého laserového skenování 10. 3D dokumentace – Zpracování dat z laserového skenování 11. 3D vizualizace 1 – Tvorba 3D modelu 12. 3D vizualizace 2 – Možnosti prezentace 3D modelů 13. Využití metody „eye-trackingu“ v kartografii a shrnutí.
Literatura
  povinná literatura
 • Šmejda, L.: Archeologie, GIS a dálkový průzkum Země. In: Sborník příspěvků 17. konference GIS ESRI. Praha 2008. 22- 26.
 • Gojda, M. – John, J.: Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech: konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat. Archeologické rozhledy 61, 2009, 467-492.
 • Vávra, A. – Kováčik, P.: Geografické informační systémy v archeologii. Opava 2014.
  doporučená literatura
 • Brůna, V.: Využití KAP (Kite Aerial Photography) při dokumentaci výzkumu v Abúsíru. Praha 2013. Dostupné z:http://bruna.geolab.cz/files/pes/Bruna_PES%20XI_2013.pdf.
 • Howard, P.: Archaeological surveying and mapping. London - New York 2009.
 • Cibera, J.: Geodezie v archeologii. Rkp. bakalářské práce. Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň 2011. Dostupné z: cadzone.dobo.sk/wp-content/Cibera-Jan-2011-Geodezie-v-archeologii.pdf.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet Písemný test, podle potřeby ústní přezkoušení
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2023.