UNZSRD005 Ošetřovatelství

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
6se+34sam/sem. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 15. 9. 8:05–13:00 NK01
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovým vymezením ošetřovatelství jako nedílné součástí systému zdravotní péče, v níž kvalifikované všeobecné sestry vykonávají svou profesní činnost. Předmět objasňuje novodobý vědecký (celostní) pohled na zdraví každého jedince a jeho dopad na ekonomickou transformaci a změny organizačních systémů zdravotní péče. Charakterizuje současné společenské potřeby s evropskou dimenzí ve zdravotní politice a realizaci rozsáhlých změn doprovázených implementací nových zákonných norem a standardů. Rozšířené role všeobecných sester se promítají do jejich profesního vzdělávání i funkčního profilu v praxi. Model Funkční typy zdraví, struktura pro posuzování stavu zdraví vymezuje i pole působnosti ošetřovatelství. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v systémovém vymezení ošetřovatelství. Porozumí funkcím a kompetencím všeobecných sester. Bude schopen používat strukturu pro posuzování stavu zdraví jednotlivců, rodin i komunit.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat vývojové trendy ovlivňující rozvoj a vzdělávání v ošetřovatelství. Umí charakterizovat koncept zdraví a hlavní determinanty zdraví populace. Umí popsat úkoly, rozšířené role a kompetence sester. Umí vysvětlit orientaci výuky a učení na získávání kompetencí. Umí charakterizovat profesionální přístup sester a význam regulačního systému ošetřovatelské praxe. Odborné dovednosti: Umí používat systematickou strukturu „funkční typy zdraví“ při posuzování stavu zdraví, sestavit ošetřovatelskou anamnézu, rozlišit záznam subjektivních a objektivních údajů, Obecná způsobilost: Student je schopen samostatně a metodicky správně používat strukturu „funkční typy zdraví“ při posuzování stavu zdraví jednotlivých subjektů (klienta/pacienta, kojence, malého dítěte, mladistvého, rodiny a komunity). Kompetence: Student si získanou schopnost používat strukturu „funkčních typů zdraví“ u jednotlivých subjektů v dalším studiu a klinické praxi bude dále prohlubovat a zdokonalovat.
Osnova
 • Změny a ošetřovatelství (historie ošetřovatelství, hlavní trendy ovlivňující vzdělávání v ošetřovatelství, sesterské profesní organizace v ČR, mezinárodní sesterské profesní organizace). 1. Zdraví populace a ošetřovatelství (koncept zdraví, strategie WHO v péči o zdraví populace, funkce sester a porodních asistentek ve společnosti) 2. Profesní vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek v Evropě (standardy výchovy a vzdělávání všeobecných sester, principy strategie WHO pro vzdělávání sester a porodních asistentek, koncepce obsahu vzdělávání). 3. Kompetence sester v praxi – růst profesionality v ošetřovatelství (pojem kompetence, profesionální ošetřovatelství, role a kompetence sester v multidisciplinárním týmu, standardy profesionální výkonnosti sester, znalosti a dovednosti sester, regulační systém ošetřovatelské praxe). 4. Ošetřovatelské posuzování stavu zdraví (typy informací a jejich získávání, vznik standardního modelu pro posuzování stavu zdraví). 5. Funkční typy zdraví – model M. Gordonové, struktura pro posuzování stavu zdraví (význam pro ošetřovatelskou praxi; posuzování zdravotního stavu dospělého klienta/pacienta, kojence/dítěte/mladistvého; posuzování zdravotního stavu rodiny; posuzování zdravotního stavu komunity). 6. Dysfunkční typy zdraví a ošetřovatelská diagnostika (rozlišení funkčního a dysfunkčního typu zdraví; NANDA ošetřovatelské diagnózy v 11 oblastech dysfunkčních typů zdraví; posuzování zdravotního stavu u akutních život ohrožujících stavů). 7. Klasifikační systémy v ošetřovatelství (vznik nové terminologie v ošetřovatelství, současné klasifikační systémy v ošetřovatelství, taxonomie I a taxonomie II, přehled ošetřovatelských diagnóz NANDA International 2015–2017; Klasifikační systém ošetřovatelských intervencí-Nursing Interventions Classifications-NIC, Klasifikační systém ošetřovatelských výsledků-Nursing Outcomes Classifications-OC).
Literatura
  povinná literatura
 • PLEVOVÁ, I. Ošetřovatelství I. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-0888-6. info
 • HERDMAN, T. Heather a Shigemi KAMITSURU. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. raha : Grada Publishing, 2020. 518 s. ISBN 978-80-271-0710-0. info
  doporučená literatura
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ, A. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2015. ISBN 978-80-247-5304-1. info
 • MASTILIAKOVA, D. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5376-8. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
80% účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Ukončení předmětu: kombinovaná - písemná + ústní.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD005