UNZSRD017 Základy biofyziky

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
4se+12sam/sem. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Iveta Bryjová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se základy vybraných partií biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Předmět popisuje biofyzikální principy, které jsou využívány v medicínské a ošetřovatelské praxi. Kromě termodynamiky, buněčné biofyziky, orgánové a smyslové biofyziky je věnován prostor rovněž ionizujícímu záření a ochranou před jeho účinky. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v souvislostech mezi měřenými biosignály (EKG) nebo fyziologickými hodnotami (tlak, teplota) a biofyzikálními mechanizmy, které je v organizmu determinují.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Studenti získají základní znalosti o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod, a jejich biologických účincích. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou prováděna vyšetření. Odborné dovednosti: Student je schopen interpretovat fyziologické hodnoty nebo biosignály. Obecná způsobilost: Student umí z biofyzikálního hlediska popsat a vysvětlit termoregulaci organizmu, činnosti orgánů a tkání. Dále popsat druhy ionizujícího záření a možnosti ochrany. Kompetence: Interpretuje získané fyziologické hodnoty jako důsledky biofyzikálních dějů. Dokáže navrhnout ochranu před nežádoucími vlivy prostředí, jako jsou hluk, mechanické vlivy nebo ionizující záření. Získá základní informace pro práci v kontrolovaném pásmu.
Osnova
  • 1. Fyzikální veličiny a jednotky 2. Termodynamika a molekulová biofyzika 3. Biofyzika buňky 4. Biofyzika tkání a orgánů 5. Biofyzika vnímání, ekologická biofyzika 6. Účinky tepla, termometrie. Biorytmy 7. Zdroje a druhy ionizujícího záření, detekce ionizujícího záření 8. Biologické účinky ionizujícího záření 9. Demonstrace zdravotnických prostředků, speciální požadavky 10. Práce s elektrickými přístroji, rizika a zásady bezpečnosti u elektrospotřebičů 11. Zdravotnické elektrické rozvody 12. Základy optiky.
Literatura
    povinná literatura
  • ROSINA, J., VRÁNOVÁ, J., KOLÁŘOVÁ, H., STANĚK, J. Biofyzika. Pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4237-3. info
  • KORPAS, D. Základy biofyziky pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
    doporučená literatura
  • NAVRÁTIL,L., ROSINA,J.,. Medicínská biofyzika. Praha:Grada publishing, 2005. ISBN 80-247-1152-4. info
  • BARÁNI, H. - JAKUŠ, J. - POLIAČEK, I. - STRÁNSKY, A. Návody na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. ISBN 80-223-2075-7. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení.
Metody hodnocení
100% aktivní účast na cvičeních. Studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností v rozsahu zameškané výuky. Požadavky ke zkoušce: písemný test, ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.