UNZSRD018 Ošetřovatelské postupy 2

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
13se+23sam/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Brych (cvičící)
Mgr. et Mgr. Monika Kotyzová (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Světnická
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a je profilujícím předmětem pro všeobecnou sestru. Napomáhá rozvinout počáteční dovednosti pro praxi porodní asistentky. Důraz je kladen na procvičení těchto dovedností v prostředí laboratoře a následně odborné praxe v porodní asistenci. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní péči o ženu v různých věkových obdobích života.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí identifikovat individuální potřeby klientů. Odborné dovednosti: Student ovládá manuální zručnost pro výkon profese všeobecné sestry. Obecná způsobilost: Student je způsobilý vykonávat ošetřovatelskou péči o pacienta. Kompetence: Student je schopen samostatně pod dohledem vykonat výkony v ošetřovatelské péči.
Osnova
  • 1. Odběry biologického materiálu 2. Odběr, transport a uchování biologického materiálu k vyšetření, specifika odběrů 3. Krevní deriváty a převody 4. Péče o invazivní vstupy 5. Příprava sterilního stolku, převazy. Malé chirurgické výkony, drény, drenáže 6. Endoskopie, druhy, příprava pacienta, asistence, péče o pacienta po výkonu 7. Stomie, tracheostomie, ošetřovatelská péče včetně tracheostomie 8. Sledování vědomí, sledování bolesti. Měření EKG. Pulsní oxygenoterapie 9 – 10. Péče o klienta v bezvědomí.
Literatura
    povinná literatura
  • VYTEJČKOVÁ, R., a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
  • VYTEJČKOVÁ, R., a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Obecná část. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4. info
  • ADAMS, B., HAROLD, C., E. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-893-8. info
    doporučená literatura
  • WORKMAN, B. A.,BENNETT, B. Klíčové dovednost sester. Praha:Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1714-X. info
  • KRIŠKOVÁ, A. a kol. Ošetrovateľské techniky: metodika sesterských činností: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-202-2. info
Metody hodnocení
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta: > Student může absolvovat teoreticko - praktickou zkoušku v těchto případech: - studenti bez předchozího zdravotnického vzdělání 80% účast na cvičení (v případě absence ze závažných důvodů student písemně osloví garanta a vyučujícího předmětu včetně vedoucího ústavu) - studenti s úspěšně ukončeným studiem oborů praktická sestra a všeobecná sestra 50% účast na cvičení (v případě absence ze závažných důvodů student písemně osloví garanta předmětu) - splnění odborného testu (plně v gesci jednotlivých cvičících) Komisionální prakticko-teoretická zkouška se skládá z části teoretické a z části praktické. > zapojení garanta: teoreticko - praktická zkouška před komisí
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.