UNZSRD019 Etika ve zdravotnictví

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
4se+14sam/sem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu etika v ošetřovatelství je seznámit studenty s historií, formováním a postupným institucionalizováním zdravotnické, resp. ošetřovatelské etiky, s právy pacientů jako objektů zdravotní péče a s etickými dilematy současného zdravotnictví souvisejícími především s bioetickou problematikou.
Výstupy z učení
Student je schopen identifikovat a zaujmout relevantní postoj k etickým problémům a dilematům současného zdravotnictví. Student dokáže zhodnotit význam často užívaných obratů v profesně příslušných etických kodexech jako: hodnoty a evropské hodnoty. Student je schopen implementovat základní etické principy do ošetřovatelské péče o nemocné.
Osnova
  • 1. Předmět a historie etiky. Základní terminologie. Základní etické principy a směry. 2. Etika současného zdravotnictví a ošetřovatelství. 3. Etický kodex sestry. 4. Náboženská etika, sekty. 5. Lidská práva a svobody. Práva dětí. 6. Práva pacientů. Práva hospitalizovaného dítěte. Etický přístup sestry k různorodě nemocným dětem. 7. Etika biomedicínského výzkumu. 8. Thanatologie a eutanazie. Hospice. 9. Etika transplantací. 10. Etika vybraných medicínských oborů. 11. Etický přístup sestry k vybraným skupinám pacientů.
Literatura
    povinná literatura
  • PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praga: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5306-5. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1024-2. info
    doporučená literatura
  • HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha:Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-204-6. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, samostudium.
Metody hodnocení
Splnění 80% docházky ve výuce, aktivita ve výuce (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností) a splnění písemného testu je podmínkou pro udělení zápočtu. Zápočet: písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.