UNZSRD025 Hematologie a transfúzní lékařství

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petra Amborská (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Jana Bjalková
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 10. 11. 13:55–17:10 NK01
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oblasti klinické hematologie a klinické transfuziologie, na které navazují další oborové předměty z ošetřovatelství. Předmět podává informace o základních i speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii, seznamuje se způsobem odběru krve pro hematologická vyšetření, s klinickým významem jednotlivých vyšetření a způsobem interpretace výsledků. Podává přehled v klinické praxi nejčastěji se vyskytujících patofyziologických jednotek. Seznamuje se základními principy transfuzního lékařství, s organizací odběrů krve krevních složek, s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků a indikacemi pro jejich aplikaci, potransfuzními komplikacemi. Poukazuje na význam dárcovství krve a krvetvorných buněk a seznamuje s jeho podmínkami. Přináší informace o možnostech hemaferetických odběrů.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student získá a prokáže znalost základů hematologie a transfuziologie. Odborné dovednosti: Student se dokáže orientovat v normálním průběhu hematologického vyšetření a podání transfuzí, identifikovat případné komplikace a dle svých kompetencí na ně reagovat. Obecná způsobilost: Student je schopen asistovat při výkonech spojených s daným oborem a jednat v rámci svých oprávnění. Kompetence: Student v mezích právní úpravy spolupracuje při podávání transfuzních přípravků s lékařem způsobem bezpečným pro pacienta i členy zdravotnického týmu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do hematologie, základní fyzikální a chemické vlastnosti krve. 2. Krvetvorba – její struktura, funkce a řízení. 3. Základy laboratorní diagnostiky v hematologii. Základní parametry krevního obrazu a jejich význam. Hemoglobin, jeho struktura a funkce. 1. Anémie – charakteristika, druhy, terapie. Leukopenie a leukocytóza-charakteristika různých stavů a onemocnění a jejich terapie. Trombocytopenie a trombocytóza -- charakteristika různých stavů a onemocnění a jejich terapie. 2. Onkologická hematologie-leukémie, lymfomy a jiné lymfoproliferace a myeloproliferace. Dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk. Transplantace kostní dřeně a krvetvorných buněk. 3. Fyziologie a patofyziologie krevního srážení. Vrozené a získané poruchy krevního srážení. Trombofilní stavy, tromboembolická nemoc. Antikoagulační léčba. 4. Organizace transfuzní služby v ČR. Dárcovství krve a krevních složek. Správná transfuzní praxe. Správná výrobní praxe při výrobě transfuzních přípravků. Význam vyšetřování infekčních markerů v transfuzní službě. 5. Imunohematologie. AB0 a Rh systém-jejich klinický význam. Předtransfuzní vyšetření. Hemolytické onemocnění novorozenců. 6. Transfuzní přípravky-druhy a indikace. Krevní deriváty-druhy a indikace. Hemovigilance a potransfuzní reakce. Hemaferézy. 10. Odběry krve pro hematologická vyšetření, analyzátory krevního obrazu, preanalytická fáze a její význam. 11. Vyšetření sedimentace erytrocytů, hematokritu, hemokoagulační analyzátory, interpretace výsledků. 12. Stanovení krevní skupiny ABO systému a Rh. Mikroskopické pozorování vzorků.
Literature
  required literature
 • PENKA, M., TESAŘOVÁ, E. a kol. Hematologie a transfuzní lékařství II. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3460-6. info
 • PENKA, M., TESAŘOVÁ, E. a kol. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3459-0. info
 • KUBISZ, P. a kol. Hematológia a transfuziológia. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1779. info
 • VOKURKA, S. ET AL. Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie. Praha:Galén, 2005. ISBN 80-726-2299-4. info
  recommended literature
 • PECKA, M. a kol. Praktická hematologie - Laboratorní metody. Český Těšín: Infiniti art, 2010. ISBN 978-80903871-9-5. info
 • ADAM Z., KREJČI M., VORLÍČEK J. a kolektiv. Hematologie - přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2502-4. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Aktivní účast na seminárním cvičení. Úspěšné absolvování zápočtového testu, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4př+8sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRD025