UNZSRD033 Ošetřovatelská péče v geriatrii

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
6př+24sam/sem. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Monika Kotyzová (přednášející)
Garance
MUDr. Ivana Drastichová Vojáčková
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
So 23. 9. 8:05–13:00 NK01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s involučními změnami, péčí o zdraví, zdravotním stavem a onemocněními ve vyšším věku. Předmět popisuje ošetřovatelství seniorů v teoreticko-praktické rovině. Mimo charakteristiky stárnutí a stáří, jednotlivých onemocnění provázejících osoby ve vyšším věku, je kladen důraz na individuální odlišnosti uspokojování potřeb lidí vyššího věku. Pozornost bude věnována rovněž odlišnosti multidisciplinární péče o seniory v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotnické péče. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice ošetřovatelské péče o seniory, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Bude respektovat individualitu seniorů.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat stárnutí a stáří, orientuje se nejen v problematice nejčastějších onemocnění, která se ve vyšším věku vyskytují, ale také v problematice změn u seniorů (tělesných, psychických i sociálních). Odborné dovednosti: Na základě individuálního zhodnocení umí student sestavit ošetřovatelský plán péče, ve kterém reflektuje individuální potřeby daného seniora. Obecná způsobilost: Student dokáže se seniorem samostatně komunikovat a zvolit vhodný typ intervence. Kompetence: Student je kompetentní na základě vypracovaného ošetřovatelského plánu péče navrhnout vhodnou intervenci na úrovni primární, sekundární i terciární péče.
Osnova
 • Přednášky: 1. Současné trendy v prodlužování lidského života, dělení staršího věku u dospělé populace. 2 Morbidita a mortalita (délka života, nejčastější chronická onemocnění). 3. Tělesné změny u seniorů (jednotlivé tělesné orgány a systémy). 4. Zdravé stáří – vymezení cílů pro věkově starší populaci; rozvoj služeb a péče o seniory v rámci primární a terciální péče. 11. Organizace zdravotní péče a sociálních služeb; základní odlišnosti oblasti primární, sekundární a terciární péče o seniory. 6. Podpora zdraví a prevence v primární péči (anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní a diagnostické testy, edukace, poradenství, dieta, tělesný pohyb; omezení kouření, alkoholu, léčba závislostí; prevence úrazů, pádů, popálení; péče o chrup a zubní náhrady; péče o rizikové skupiny seniorů při hormonální léčbě, při nadužívání analgetik a salicylátů; ochrana kůže před nadměrným sluněním, imunizace: tetanus, influenza, pneumokokové infekce, u rizikových skupin: hepatitida B). 7. Sekundární péče: akutní klinické stavy, léčba a prevence vzniku komplikací (ošetřovatelská péče). 8. Terciární péče: chronické stavy, léčba a prevence vzniku komplikací (ošetřovatelská péče). 9. Klinické stavy poruchy vnímání, paměti, stavy úzkosti, smutku, lítosti, beznaděje, bezmocnosti, zmatenosti, demence, suicida apod. 10. Práva seniorů, základní odlišnosti celostní ošetřovatelské péče o potřeby seniorů (nejčastěji ošetřovatelské diagnozy). Cvičení: 1. Ošetřovatelská péče o seniora s poruchou dýchání, srdeční činnosti, termoregulace. 2. Ošetřovatelská péče o seniora s poruchou rovnováhy tekutin a elektrolytů, s poruchou výživy. 3. Ošetřovatelská péče o seniora s poruchou vyprazdňování moče; stolice. 4. Ošetřovatelská péče o seniora se sníženou pohyblivostí s protrahovaným pobytem na lůžku. 5. Ošetřovatelská péče o seniora s bolestí (akutní, chronickou) a tělesným nepohodlím: nauzea, zvracení, svědění. 6. Ošetřovatelská péče o seniora s deficitem sebepéče (neschopnost: najíst se, umýt se, okoupat se, obléknout se, dojít si na toaletu, nakoupit si, uvařit si, udržovat domácnost). 7. Ošetřovatelská péče o seniora s poruchami vnímání a paměti; s projevy úzkosti, smutku, lítosti, duchovní tísně, beznaděje, zmatenosti. 8. Ošetřovatelská péče o seniora s bezmocností, demencí a se suicidálním pokusem. 9. Ošetřovatelská péče o seniora po operaci.
Literatura
  povinná literatura
 • PŘIBYL, H. Lidské potřeby ve stáří. Vydal Maxdorf,s.r.o.nakladatelství odborné liter. ISBN 978-80-7345-437-1. info
 • POKORNÁ, A. Ošetřovatelství v geriatrii. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4316-5. info
 • KALVACH, Z. a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4. info
 • VENGLAŘOVÁ,M. Problematické situace v péči o seniory. Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. Praha:Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2170-5. info
  doporučená literatura
 • MINIBERGEROVÁ, L., DUŠEK, J. Vybrané kapitoly z psychologie a medicíny pro zdravotníky pracující se seniory. Brno: NCO NZO, 2006. ISBN 80-7013-436-4. info
 • TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi. Praha:Galén, 2005. ISBN 80-726-2365-6. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: 80% účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), vypracování plánu ošetřovatelské péče, písemný test (minimální úspěšnost 80 %). Ústní zkouška.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD033