UNZSRD036 Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
8př+22sam/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Dagmar Vaňková
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako tematický teoreticko-praktický celek. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganismů. Předmět poskytne základní strukturu poznatků z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. Studenti se seznámí se zásadami bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti, získají podrobné znalosti o zásadách správného odběru a zasílání infekčního materiálu, seznámí se s nejdůležitějšími laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí definovat základní metody mikrobiologie a imunologie s relevancí pro ošetřovatelský personál s důrazem na prevenci nozokomiálních a profesionálních nákaz a na základní orientaci v klinických vyšetřeních. Odborné dovednosti: Student je schopný základní orientace v klinických mikrobiologických a imunologických metodách využívaných v diagnostických procesech. Obecná způsobilost: Student dokáže využít své znalosti v prevenci nozokomiálních a profesionálních nákaz v nemocničních i komunitních zařízeních, při správné práci s biologickým materiálem a základní interpretaci laboratorních výsledků. Kompetence: Vykonává svou praxi při poskytování ošetřovatelské péče dle nejnovějších poznatků oborů s dodržením všech zásad asepse a antisepse, je schopný poskytnout přesné a adekvátní informace pro domácí a komunitní péči.
Osnova
 • 1. Postavení lékařské mikrobiologie, infekčního lékařství a imunologie v systému zdraví člověka. Legislativní normy a právní ustanovení související s ochranou před šířením infekčních nákaz. 2. Vztah makro a mikroorganismu a jejich význam pro zachování zdraví člověka, eventuálně vývoj onemocnění. 3. Významná bakteriální agens pro člověka. 4. Významná virová agens pro člověka. 5. Vlastnosti a dělení nákaz podle původců jejich vzniku. Nemocniční nákazy. 6. Virové hepatitidy, jiná virová onemocnění a jejich význam ve zdravotnictví. 7. Odhad míry rizika působení infekčních agens na zdravotní stav lidské populace. 8. Nozokomiální nákazy v ošetřovatelství, riziko pro pacienty, ale i pro zdravotníky. 9. Hlavní zdroje šíření infekčních agens v nemocničních zařízeních a institucích zabezpečujících péči o člověka. 10. Základní poznatky z imunologie a imunoprevence. 11. Vývoj infekčního onemocnění. Význam imunologie a imunosuprese u zdravé a nemocné populace. 12. Prevence pohlavně přenosných chorob. Prevence virové hepatitidy. 13. Prevence přenosu nozokomiálních nákaz. Opatření při vzniku nozokomiálních nákaz. Prevence virových onemocnění. 14. Prevence průjmových onemocnění. Prevence infekčních onemocněn přenášených klíšťaty.
Literatura
  povinná literatura
 • HAMPLOVÁ, L. a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, H. Přenosné nemoci (speciální část 2). Distanční studijní opora [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • MAĎAR, R. a kol. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha:Grada, 2006. ISBN 80-247-1673-9. info
 • GÖPFERTOVÁ, D., PAZDIORA, P., DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie infekčních nemocí. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-2460-452-3. info
  doporučená literatura
 • SCHINDLER, J. Mikrobiologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4771-2. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky ke zkoušce: ústní test, minimálně 80 % úspěšnost.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/leto2024/UNZSRD036