UNZSRD037 Výživa a dietetika

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
4př+12sam/sem. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do ošetřovatelské péče o základní potřebu člověka: výživu. Poskytuje ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka. Seznamuje s riziky podvýživy a nadměrné výživy, a s odlišnostmi podávání a přijímání potravy ve stáří. Součástí jsou klinické stavy při poruchách výživy a enterální i parenterální způsoby podávání výživy v zařízeních i v domácnosti. Studenti získávají vědomosti a dovednosti důležité pro klinickou praxi.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student zná základní pojmy a vztahy z oblasti výživy člověka a prokazuje tuto znalost. Odborné dovednosti: Student dokáže aplikovat získané znalosti pro konkrétní případy pacientů a klientů. Dokáže podat základní výživová doporučení, ovládá techniky a metody enterální i parenterální výživy. Obecná způsobilost: Student se orientuje v oblasti přirozené i terapeutické výživy a v systému dietních opatření. Dokáže ve spolupráci s dalšími zdravotnickými profesionály pomáhat při zajištění adekvátního stavu výživy širokého spektra pacientů a obecné populace. Kompetence: Absolvent ve spolupráci s lékařem dbá o přiměřený stav výživy pacientů/klientů a poskytuje potřebnou edukaci.
Osnova
 • 1. Výživa a zdravotní stav člověka, určování stavu výživy. 2. Složení potravy a její energetická hodnota. Minerální látky a vitamíny ve výživě. Řízení energetické bilance 3. (hlad, sytost). Tělesná aktivita a výživa. 4. Diety a dietní systém. Otylost. Podvýživa. 5. Výživa v dětském věku. 6. Umělá výživa parenterální a enterální. 7. Význam výživy pro člověka, složení potravy. Vliv chronického užívání alkoholu, drog na stav výživy. 8. Poruchy žvýkání, polykání, zažívání, absorpce. Chronická onemocnění ovlivňující příjem potravy. 9. Mentální anorexie a bulimie. 10. Rizika poruch výživy u hospitalizovaných nemocných, výživa u onkologických nemocných.
Literatura
  povinná literatura
 • HEINRICH, K. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6. info
 • GROFOVÁ, Z.:. Nutriční podpora. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1868-2. info
 • KLEINWECHTEROVÁ, H., BRÁZDOVÁ, Z. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 80-7013-336-8. info
 • MUSIL, D. Klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0566-0. info
  doporučená literatura
 • ODSTRČIL, J., ODSTRČILOVÁ, M. Chemie potravin. Brno:NCO NZO, 2006. ISBN 80-7013-435-6. info
 • ANDĚL, M. BENEŠ, P. Výživa nemocných v těžkých stavech. Brno: IDVPZ, 1999. ISBN 80-7013-271-X. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % aktivní účast (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky k zápočtu: Vypracování písemné práce na zadané téma. Úspěšné absolvování písemného testu, minimálně 80 % úspěšnost.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/leto2024/UNZSRD037