UNZSRD038 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
9př+5cv+36sam/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
MUDr. Ingrid Rýznarová
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit s komplexní ošetřovatelskou péči u pacientů s interními nemocemi. Předmět popisuje klinická medicínská východiska a ošetřovatelskou péči u pacientů s vnitřním onemocněním. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice ošetřovatelské péče u nemocných s vnitřními nemocemi.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat klinické příznaky, diagnostiku, medicínskou léčbu a ošetřovatelskou péči u vybraných vnitřních onemocnění. Student se orientuje v jednotlivých fázích ošetřovatelského procesu u chorob vnitřního lékařství. Odborné dovednosti: Student je schopen u jednotlivých vnitřních onemocnění odebrat ošetřovatelskou anamnézu, stanovit aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy, stanovit cíle a výsledná kritéria, naplánovat ošetřovatelské intervence, realizovat ošetřovatelskou péči a vyhodnotit ji. Obecná způsobilost: Student dokáže u pacientů s vnitřním onemocněním pracovat formou ošetřovatelského procesu – odebrat anamnézu, stanovit diagnózy, cíle, kritéria, naplánovat intervence, realizovat ošetřovatelský plán a provést jeho zhodnocení. Kompetence: Student získá schopnost pracovat metodou ošetřovatelského procesu u pacientů s vnitřním onemocněním.
Osnova
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním ledvin, infekce močových cest, urolitiáza, nádory ledvin. 2. Ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním ledvin, akutní selhání ledvin, chronické selhání ledvin, transplantace ledvin). 3. Ošetřovatelská péče o pacienty s poruchami metabolismu a výživy (porucha acidobazické rovnováhy a její léčba, poruchy vodního elektrolytového hospodářství, metabolické kostní nemoci, porfyrie, poruchy metabolismu purinů). 4. Ošetřovatelská péče o pacienty s poruchami metabolismu a výživy (obezita, diabetes mellitus). 5. Ošetřovatelská péče o pacienty s endokrinologickým (onemocnění štítné žlázy a příštitných tělísek (hyperthyreóza, hypothyreósa, hyperparathyreoza, hypoparathyreosa). 6. Ošetřovatelská péče o pacienty s chorobami revmatologickými (difúzní choroby pojivové tkáně, spondylartritidy, osteoartróza, dna, infekční artritidy, nádory pohybového aparátu). 7. Ošetřovatelská péče o pacienty s chorobami imunologicky podmíněnými chorobami (imunodeficience, autoimunní choroby – lupus erytromatodes, revmatoidní artritida, vaskulitidy postihující malé a velké cévy, alergická onemocnění). 8. Akutní otravy (obecné zásady terapie akutních stavů, přehled antidot, intoxikace chemickými látkami, houbami, rostlinami, průmyslovými výrobky chemické povahy). 9. Hematologie (anemie, leukémie, Hodgkinova choroba, hemofilie, diseminovaná intravaskulární koagulace). 10. Některé infekční onemocnění v praxi (parvovirové infekce, malárie, infekce způsobené salmonelami, bacilární úplavice, tularémie, botulismus, alimentární intoxikace, chřipka aj.).
Literatura
  povinná literatura
 • NAVRÁTIL, L. a KOLEKTIV. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. raha: Grada Publishing, 2017. 559 s. ISBN 978-80-271-0210-5. info
 • ŠTÍPAL, R. a kol. Základy vnitřního lékařství 2. Opava: SLU, 2012. ISBN 978-80-7248-733-2. info
 • VOROSOVÁ, G. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2011. ISBN 9-788-0806-3358-5. info
 • ČEŠKA, R. Interna. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-423-0. info
 • HERDMAN, T. H. NANDA International Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2009-2011. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3423-1. info
  doporučená literatura
 • ŠPINAR, J. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1749-4. info
 • NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství. Pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2319-8. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % účast studenta na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky k zápočtu: Návrh ošetřovatelského plánu pro pacienta s vybraným interním onemocněním. Písemný test, minimálně 80 % úspěšnost. Požadavky ke zkoušce: Ústní zkouška

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/leto2024/UNZSRD038