UNZSRD039 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 2

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
9př+5cv+26sam/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech. Předmět popisuje příznaky, symptomy a léčbu u jednotlivých chirurgických stavů a předkládá komplexní ošetřovatelskou péči u vybraných chirurgických onemocnění. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice chirurgického ošetřovatelství, bude schopen u jednotlivých klinických stavů poskytnout ošetřovatelskou péči.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat příznaky, symptomy a léčbu u vybraných chirurgických onemocnění (př. onemocnění žaludku, duodena, slinivky břišní aj.). Umí definovat specifika chirurgických zákroků a pooperační péči. Odborné dovednosti: Student je schopen u jednotlivých klinických chirurgických stavů naplánovat a poskytnout péči metodou ošetřovatelského procesu. Obecná způsobilost: Student dokáže u chirurgických onemocnění samostatně sestavit ošetřovatelskou anamnézu, diagnostikovat ošetřovatelské problémy, naplánovat péči a vyhodnotit očekávané výsledky ve změně zdravotního stavu pacienta. Kompetence: Student si získanou schopnost, pracovat metodou ošetřovatelského procesu u chirurgicky nemocných pacientů bude v dalším studiu a klinické praxi ověřovat, zdokonalovat a prohlubovat.
Osnova
 • 1. Hrudní chirurgie: úrazy a klinické stavy, 2. speciální předoperační příprava, specifika hrudních operací, 3. rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 4. Cévní chirurgie a kardiochirurgie: klinické stavy, speciální předoperační péče, specifika cévní chirurgie a kardiochirurgie, rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 5. Chirurgie prsu: klinické stavy, speciální předoperační příprava, chirurgické výkony, rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 6. Operace endokrinních žláz-štítná žláza a nadledviny: klinické stavy, speciální předoperační příprava, operační výkony, rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 7. Urologie: klinické stavy a traumata, speciální předoperační příprava, urologické výkony: na ledvinách, na močových cestách; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 8. Kardiochirurgie: klinické stavy, speciální předoperační příprava, poloha pacienta v průběhu operace, anestezie, 9.Kardiochirurgické výkony: koronární arteriální bypass, 10.Výkony na chlopních, rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
Literatura
  povinná literatura
 • HERDMAN, T. Heather a Shigemi KAMITSURU. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. raha : Grada Publishing, 2020. 518 s. ISBN 978-80-271-0710-0. info
 • ČOUPKOVÁ, H., P. MARCIÁN a V. MARCIÁNOVÁ. šetřovatelství v chirurgii I: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada,, 2019. 276 s. ISBN 978-80-247-2900-8. info
 • JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4. info
 • MICHALSKÝ, R. Chirurgie břišní stěny, trávicí trubice a nitrobřišních orgánů pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-465-2. info
 • MICHALSKÝ, R., VOLFOVÁ, I. Kapitoly z obecné chirurgie pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-464-5. info
 • Ferko, A., Vobořil, Z., Šmejkal, K., Bedrna, J. Chirurgie v kostce. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-0230-4. info
 • MIKŠOVÁ,Z., FRAŇKOVÁ,M.,HRNOVÁ,R.,ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1443-4. info
  doporučená literatura
 • DUDA, M. a kol. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-642-0. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % aktivní účast studenta na seminářích (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností) a odevzdaní seminární práce. Požadavky k zápočtu: Písemný test minimálně 80 % úspěšnost. Návrh ošetřovatelského plánu pro pacienta s vybraným chirurgickým onemocněním. Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/leto2024/UNZSRD039