UNZSRD044 Ošetřovatelství založené na důkazech

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
4př+12sam/sem. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Iveta Bryjová
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopit potřeby a význam vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi, seznámit se se základními kroky výzkumného procesu, výběrem vhodných metod, umět zpracovat a vyhodnotit výsledky, uvědomit si, že ošetřovatelská praxe založená na důkazech je procesem, ve kterém je spojena nejlepší praxe se sesterskou odborností a pacientovými preferencemi, předurčujícími optimální péči. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Zabývá se problematikou metodiky výzkum a aplikace praxe založené na důkazech v ošetřovatelství.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí definovat základní pojem evidence based a další pojmy související s oblastí Evidence Based Practice, popsat vznik a vývoj EBP, charakterizovat ošetřovatelství založené na důkazech, objasnit jednotlivé kroky procesu ošetřovatelství založeného na důkazech. Odborné dovednosti: Student je schopen rozlišit základní / specifickou otázku, umí zformulovat klinickou otázku do PICO(TS) formátu, dokáže vyhledat nejlepší důkaz, používat informační zdroje a vyhledávací strategie, kriticky zhodnotit nalezený důkaz, má povědomí o implementaci praxe založené na důkazech do praxe. Obecná způsobilost: Student je schopen vyhledávat informace na základě stanovené PICO(TS) otázky v českých i zahraničních databázích tak, aby získal co nejpřesnější EBP výstupy pro svou klinickou praxi. Kompetence: Student bude schopný rozpoznat závažný ošetřovatelský problém ve svém oboru či specializaci, analyzovat dosavadní důkazy a podle toho navrhnout a realizovat nejlepší praxi založenou na důkazu, která povede k řešení problému. Student bude schopen zhodnotit výsledek.
Osnova
 • Přednášky: 1. Vznik a vývoj praxe založené na důkazech. 2. Základní terminologie Evidence Based, ošetřovatelství založené na důkazech. 3. Formulace klinické otázky (typy klinických otázek, PICO otázka, komponenty). 4. Vyhledávání nejlepšího důkazu (informační zdroje, vyhledávací strategie). 5. Vědecký důkaz a jeho zhodnocení (primární studie, sekundární studie, nástroje na hodnocení studií). 6. Zhodnocení a implementace důkazů do klinické praxe (úroveň důkazů, bariéry rozvoje v praxi). Cvičení: 1. Formulace základní a specifické klinické otázky. 2. Tvorba klinické otázky podle formátu PICO. 3. Práce s informačními zdroji. 4. Hodnocení nalezených studií. 5. Určení úrovně důkazů.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREČKOVÁ, J. a J. KLUGAROVÁ. Evidence-Based Health Care. Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech. lomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4781-0. info
 • KLUGAR, M. Systematická review ve zdravotnictví. Olomouc: UP, 2015. ISBN 978-80-244-4783-4. info
 • JAROŠOVÁ, D., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelství založené na důkazech: evidence based nursing. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. ISBN 978-80-247-5345-4. info
 • SACKETT, D. L. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM. 2nd ed. London: Churchill-Livingstone, 2000. ISBN 978-0-443-06240-7. info
  doporučená literatura
 • KUDLOVÁ, P. a L. ŠPIRUDOVÁ. Evidence based practice v ošetřovatelství a porodní asistenci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2018. ISBN 978-80-7454-766-9. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Výzkum v ošetřovatelství. Základy Evidence Based Practice v ošetřovatelství. Distanční studijní opora. Opava, 2012. ISBN 978-80-7248-860-5. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), zpracování projektu praxe založené na důkazu, odevzdání protokolu EBP, písemný test, minimální 80% úspěšnost.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/leto2024/UNZSRD044