USESAP002 Historiography of Modern History of Central Europe

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: dzk.
Guaranteed by
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Institute of Central European Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( D ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The objective of the course is the theoretical and methodological preparation of students, based on the study of main schools and streams of historical thinking and scientific knowledge of modern history from enlightenment historiography (German classical historicism of the first half of the 19th century) to new trends and directions of the latest decades (e.g., study of mentalities, gender studies, microhistory, historical anthropology, etc.), and the reception of their influence on the historiography of Central European countries. Emphasis will be placed on the history of Czech and Czechoslovak historiography, moreover, students must demonstrate good orientation in historiography of other Central European countries and an exhaustive knowledge of one of them, based on the focus of their dissertation. In addition to general questions of theory and methodology of historical science, the extended study of historical methods and techniques of work with sources will include selected methods of other social sciences, which can be applied in the interdisciplinary studies of modern history.
Syllabus
 • Topics:
  - Enlightenment historiography in Central European countries. Nationalism and romanticism in historiography in the first half of the 19th century, Leopold Ranke and František Palacký.
  - Positivist concept of history, new directions in historiography in the second half of the 19th century (economic and social history, cultural history). The crisis of historical thinking at the turn of the century and search for a new paradigm, influence of other disciplines of social science and the personality of M. Weber.
  - Czech historiography between Palacký and Goll, three generations of the so-called Goll's school, the dispute on the meaning of Czech history. The Cracow and Warsaw schools, Slovak, Hungarian and Austrian historiography before World War I.
  - The Annales school (approaches, methods and directions of research) and its influence in Central Europe in the 20th century. Historians, historiography and politics in Central European countries in the interwar period.
  - New directions of historical research after 1945 (history of mentalities, history of everyday life, quantitative history, microhistory, new economic history, historical anthropology, gender studies, etc.).
  - Marxist and exile historiography in Soviet bloc countries in 1945-1989, development of historiography in Central European countries after 1989.
  - Possibilities and limits of use of quantitative, qualitative and integrative approaches and methods of other social sciences in historiography.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Literature:
BABBIE, E. R. The practice of social research. Belmont, CA: Wadsworth, 2010.
CANNADINE, D. (ed.) What is History Now? New York: Palgrave Macmillan, 2002.
GRABSKI, A. F. Dzieje historiografii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.
IGGERS, G. Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
KUTNAR, F. - MAREK, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
MACŮREK, J. Dějepisectví evropského východu. Praha: Historický klub, 1946.
NODL, M. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
PETRUSEK, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, 1993.
PISKORSKI, M. J. - HACKMANN, J. - JAWORSKI, R. Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung. Poznaň: Osnabrück, 2002.
TOPOLSKI, J. Metodologia historii, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1973.
VÁLKA, J. Historiografie před koncem tisíciletí. Časopis českého musea, 2000, vol. 119, no. 2, s. 429-467.
WRZOSEK, W. Problemy współczesnej metodologii historii. Bydgoszcz: Epigram, 2009.
BUDDE, G. - FREIST, D. - GÜNTHER-ARNDT, H. Geschichte. Studium-Wissenschaft-Beruf. München: Oldenbourg Verlag, 2008.
BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách. Olomouc: Votobia, 1996.
BURKE, P. Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 1929-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
CONFINO, A. Collektive Memory and Cultural History: Problems of Metod. Americal Historical Review, 1997, vol. 102, no. 5, s. 1386-1403.
DÜLMEN, R. VAN Historická antropologie, Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002.
GÓRNY, M. Między Marksem a Palackým. Historiografia w komunistycznej Czechoslowacji. Warszawa: Trio, 2001.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008.
HOLZBACHOVÁ, I. Škola Annales a současné pojetí dějin. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995.
JOHNSON, J. B. - REYNOLDS, H. T. Political Science Research Methods. Washington: CQ Press, 2005.
KUČERA, K. Historie a historici. Praha: Karolinum, 1992.
KUDRNA, J. Kapitoly z dějin historiografie a filosofie dějin. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1961.
LOUČKOVÁ, I. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010.
MAREK, J. Historie a postmoderna. Český časopis historický, 1994, vol. 92, s. 477-495.
MEZNÍK, J. Československý historický samizdat. In Sborník prací historických. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Fac. Phil, sv. 18, Historica 30, s. 13-23.
MYŠKA, M. - GLADKIEWICZ, R. (eds.) Polonistické studie v České republice a bohemistické studie v Polské republice v posledních třiceti letech (Historické a filologické obory). Praha: Česko-polská komise humanitních věd, 1995.
OBERKROME, W. Volksgeschichte. Metodische Innovation und völkische Ideologisierung in Deutschen Geschichtswissenschaft 1918-1945. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1993.
OTČENÁŠ, M. Slovenská historiografie v rokoch 1918-1945. Prešov: Metodické centrum, 1994.
PEŠEK, J. (Západo)německé dějepisectví poválečné doby mezi tradicí státně politické historiografie a "modernitou" sociální vědy. In Časopis českého musea, 2006, vol. 104, s. 558-590.
PETRÁŇOVÁ, L. Nové historickoantropologické proudy evrops
The course is also listed under the following terms Winter 2012, Summer 2013, Winter 2013, Summer 2014, Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Summer 2022, Winter 2022, Summer 2023, Winter 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2021/USESAP002