UNZSRD012 Vývojová psychologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
6se+14sam/sem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
So 16. 3. 13:05–18:00 NK01
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podává základní informace o ontogenezi vývoje psychiky a vývoji psychosociálních potřeb jedince od narození až do smrti, které směřuje ke kvalitnějšímu pochopení chování nemocného dítěte, k pochopení jeho potřeb i problémů, které nemoc přináší jemu i jeho rodině. Řeší problematiku psychologie nemocných dětí všech věkových skupin. Cílem předmětu je studentům poskytnout poznatky ze základní psychologické disciplíny-vývojové psychologie a ukotvit ji v systému psychologických věd. Studenti získají informace o somatickém a psychickém vývoji člověka ve všech jeho vývojových etapách s důrazem na vývoj v období prenatálním, novorozeneckém, kojeneckém, batolecím, předškolním, školním a v období adolescence. Cílem je vytvořit teoretický a praktický základ pro další studium aplikovaných disciplín psychologie.
Výstupy z učení
Student získá a prokáže znalost základních teorií vývoje, umí charakterizovat podstatné znaky jednotlivých fází ontogenetického vývoje člověka, pochopí jeho zákonitosti a podmíněnost. Student se dokáže orientovat v normálním průběhu vývoje jedince (v jednotlivých obdobích ontogeneze člověka) a použít osvojené poznatky při práci s dětmi a dospívajícími. Spolehlivě se orientuje v relevantní odborné literatuře, dokáže vyhledat, interpretovat a aplikovat získané informace v praxi. Je schopen propojit získané poznatky s potřebami praxe oboru. Dále je student schopen vnímat souvislost vývojových charakteristik, úkolů a změn v různých etapách vývoje. Absolvováním předmětu bude student způsobilý nejen využívat své vědomosti a dovednosti při konkrétní práci s dětmi a dospívajícími. Bude lépe reagovat na potřeby klientů (pacientů), ale také členů odborných týmů. Současně se metodami výuky předmětu podpoří rozvoj kritického myšlení, kreativita a schopnost studenta rozhodovat se samostatně a odpovědně. Získanou způsobilostí je schopnost aplikace získaných vědomostí v rámci své budoucí praxe dětské sestry.
Osnova
 • 1. Vymezení disciplíny, předmět a cíle vývojové psychologie, postavení v systému věd a vztah k jiným vědním disciplíny. 2. Pojem duševní vývoj - faktory, základní mechanismy, zákonitosti vývoje, teorie determinace a periodizace vývoje. 3. Metody vývojově psychologického zkoumání, longitudinální, příčný výzkumný přístup. 4. Prenatální a novorozenecké období. 5. Kojenecký a batolecí věk - vývoj hrubé a jemné motoriky, vnímání a vývoj předřečových projevů; kognitivní vývoj; socializace. 6. Předškolní věk - vývoj základních schopností a dovedností, kognitivní vývoj, rozvoj dětské identity, emoční vývoj a socializace. Školní zralost. Školní připravenost. 7. Mladší a střední školní věk - vývoj základních schopností a dovedností, kognitivní vývoj, emoční vývoj a socializace. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 8. Období dospívání - tělesná proměna, hlavní psychologické charakteristiky období dospívání, vývoj základních schopností dovedností a zájmů, kognitivní vývoj, rozvoj identity, emoční vývoj a socializace. 9. Adolescence - vývoj identity adolescenta, socializace - vztahy k dospělým, k vrstevníkům, nástup do zaměstnání. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 10. Období mladé dospělosti - kognitivní vývoj, socializace, identita mladé dospělosti; profesní role, partnerství, manželství, rodičovství, období 1. bilancování. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 11. Období střední dospělosti - tělesné změny, proměna profesní role, proměna partnerského vztahu, proměna rodičovské role, proměna vztahu k vlastním rodičům, identita člověka středního věku. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 12. Období starší dospělosti - tělesné změny spojené s počátkem stárnutí, poznávací procesy, vývoj osobnosti a změny rolí, profesní role, manželství stárnoucích lidí, role prarodiče. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období. 13. Období stáří - tělesné změny, psychické změny, odchod do důchodu, změna způsobu života, problematika umírání a smrti. Sociálně patologické jevy vyskytující se v tomto období.
Literatura
  povinná literatura
 • BLATNÝ, M. Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3462-3. info
 • THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1. info
  doporučená literatura
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Vyd. 4. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0532-6. info
 • ZACHAROVÁ, E., ČÍŽKOVÁ-ŠIMÍČKOVÁ, J. Základy psychologie pro zdravotnické obory. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4062-1. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací, přednáška s diskusí, metody kritického myšlení.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách doporučená, zápočtový test min. 60% úspěšnost
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/leto2024/UNZSRD012