UNZSRD020 Komunikace v ošetřovatelství

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
10se+21sam/sem. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 2. 2. 13:05–17:10 NK01
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními postupy při komunikaci se zdravotně postiženými, sociálně postiženými a handicapovanými jedinci, znát priority při správně vedené komunikaci zdravotníků. Předmět popisuje mimo komunikace s jednotlivci také význam empatie v komunikaci a význam zrcadlení v komunikaci. Největší pozornost je věnována nácviku komunikace s osobami s jednotlivými handicapy. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice komunikace s lidmi s jednotlivými handicapy, správně vedené komunikaci se starým člověkem, s dítětem, s člověkem trpícím bolestí.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí popsat a vysvětlit jednotlivé aspekty komunikace s klienty/pacienty s různými typy handicapů a všech věkových kategorií. Je schopen navrhnout vhodný způsob komunikace. Odborné dovednosti: Student je schopen použít správně zvolenou metodu komunikace u osob s různými typy handicapů a všech věkových kategorií. Obecná způsobilost: Student se dokáže rozhodnout samostatně a odpovědně zvolit správný typ komunikace s lidmi s jednotlivými výše zmíněnými handicapy. Kompetence: Absolvent zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám a jejich příbuzným potřebné informace v přiměřené formě z hlediska svých kompetencí a stará se o to, aby tyto informace byly srozumitelné a aby mohl dosažené výsledky v informovanosti klientů/pacientů vyhodnotit. Student si získanou schopnost komunikace s jednotlivcem i skupinou klientů/pacientů bude v dalším studiu a klinické praxi prohlubovat a zdokonalovat.
Osnova
 • 1. Komunikace - základní definice a pojmy. 2. Komunikace se sluchově postiženým klientem; vedení, oslovování, znaková řeč. 3. Komunikace se zrakově postiženým klientem, vedení, pohyb v prostoru, oslovování na veřejnosti. 4. Komunikace s klientem trpícím bolestí. Bolest akutní a bolest chronická a její vliv na komunikaci. 5. Komunikace ve fázi ztráty, sdělování pravdy. 6. Komunikace a vytváření zdravých mezilidských vztahů; sdělování srdečnosti, respektu, upřímnosti. 7. Zrcadlení v komunikaci, techniky zrcadlení. Odevzdávaní zpětné vazby v komunikaci, pozitivní zpětná vazba a negativní zpětná vazba. 8. Empatie ve zdravotnické komunikaci. Empatické chování. 9. Komunikace se starým člověkem. Vliv omezené senzorické percepce na komunikaci ve starším věku. 10. Komunikace s dítětem. Specifika komunikace dle věku dítěte. Komunikace s dospívajícím. 11. Komunikace s dospělým klientem, komunikace při vzdělávání dospělého klienta. Rozdíly v komunikaci mužů a žen.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠIMEK, J. Lékařská etika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-2968-8. info
 • BURDA, P. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: NCONZO, 2014. ISBN 978-80-7013-564-8. info
 • POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-524-2. info
 • PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. Praha, Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2968-8. info
 • LINHARTOVÁ, V. Praktická komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing,, 2007. ISBN 97-8802-471-7845. info
 • VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing,, 2006. ISBN 80-2471-262-8. info
  doporučená literatura
 • HARTLEY, M. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0033-8. info
 • POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8. info
 • DOHERTY-SNEDDON, G. Neverbální komunikace dětí. Praha: Portál,, 2005. ISBN 80-7367-043-7. info
 • TEGZE, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press,, 2003. ISBN 80-2510-183-5. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení.
Metody hodnocení
80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), zpracování vybraného tématu v rozsahu 5 - 7 stran a jeho obhajoba. Požadavky ke zkoušce: písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/leto2024/UNZSRD020