UPPVPK001 Philosophy for SP

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2008
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
ZS: Obsahem předmětu je analýza filozofických koncepcí filozofů a filozofek z dějin evropské filozofie od antiky po 19. století, které tvoří uzlové body filozofického myšlení. Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními filozofickými problémy a rozvinout tak jejich schopnost filozofického tázání se a reflexe vlastní profese, tj. sociální patologie a prevence. Důraz je kladen na reflexi současnosti a na význam filozofie pro každodenní život. LS: Obsahem předmětu je analýza filozofických koncepcí filozofů a filozofek z dějin evropské filozofie 20. století. Důraz je kladen na osvojení si současné filozofické terminologie a reflexi aktuálních společenských problémů.
Syllabus (in Czech)
 • ZS: 1. Etymologie slova filozofie, periodizace evropské filozofie, problematika filozofického kánonu. Filozofie jako věda, jako umění a jako politika. Filozofie a každodenní život, filozofie a hodnoty. Dělení filozofie: ontologie, gnoseologie. Filozofické disciplíny: metafyzika, etika, estetika, sociální filozofie/politologie. Úvahy o povaze a smyslu filozofie.
  2. Vznik antické filozofie jako pohyb od mýtu k logu. Její hlavní představitelé po Sokrata. Sofisté a Sokrates. Platón a Aristoteles. Podoba a cíle filozofie v antice.
  3. Základní problémy středověké filozofie. Patristika a scholastika.
  Vznik novověké filozofie, změna cíle filozofie, problém poznání, vztah
  smyslového a racionálního poznání. Názory Descarta a Huma.
  4. Kant a jeho tři kritiky: filozofie, etika a estetika a jejich vztah. Problém možností a hranic poznání.
  5. Rozvoj německé klasické filozofie, Schiller a Hegel, historizmus a dialektika.
  6. Další vývoj filozofie: iracionalizmus (Schopenhauer, Nietzsche), pozitivizmus, marxizmus.
  LS: Problém vztahu filozofie a vědy. Typologie jeho řešení. Jeden z návrhů
  2. řešení : fenomenologie Husserla.
  3. 2. Vztah filozofie a lidské existence a existencionalizmus Sartra. Genderově
  4. podmíněná existence - žena jako "druhá" u S. De Beauvoir.
  3. Pragmatizmus J. Deweye.
  4. Problém pochopení a interpretace světa. Hermeneutika v dějinách a dnes.
  5. Novopozitivizmus a Wittgenstein, strukturalizmus.
  6. Postmoderní a feministická filozofie, její kritika novověké filozofie a hlavní představitelky.
Literature
  required literature
 • HLAVINKA, P. Dějiny filosofie jasně a stručně. Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-015-7. info
 • GAARDER, J. Sofiin svět. Román o dějinách filosofie. Praha: Albatros, 2006. info
 • BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. info
 • BLECHA, I. Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. info
 • STORIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha: Zvon, 1993. info
 • PETŘÍČEK, M. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1991. info
  recommended literature
 • WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filosofie. info
 • ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-25414-4. info
  not specified
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. info
 • KRATOCHVÍL, Z. Mýtus, filosofie a věda. Praha, 1996. info
 • FLOSS, P. Proměny vědění. Praha: Mladá fronta, 1987. info
Teaching methods
Lecturing
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 6 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Summer 2007, Winter 2007, Summer 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016.
 • Enrolment Statistics (Winter 2008, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2008/UPPVPK001