UPPVPK054 Introduction to the Study for SP

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2008
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
PhDr. Šárka Čížková
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako úvod do techniky studia, psaní bibliografických citací, tvorby seminárních prací, seznámení s knihovními fondy. Jednotlivá témata budou věnována základní orientaci pro studium daného oboru. Pozornost bude také věnována metodické a formální stránce prací, které bude student v průběhu svého studia vypracovávat. Teoretické informace i praktické dovednosti studenti využijí při zpracování seminárních prací, při práci s literaturou, při vypracování bakalářské práce.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Studijní řád, disciplinární řád.
  2. Kreditový systém a zkušební řád, kontrola studijních povinností.
  3. Pokyny pro vypracování seminární a bakalářské práce.
  4. Pravidla pro práci s textem - citování, parafrázování, poznámkový aparát.
  5. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 - metodika a obecná pravidla.
  6. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 - modely a příklady u jednotlivých typů dokumentů.
  7. Zvláštnosti citací u elektronických zdrojů.
  8. Praktické procvičování citační normy.
Literature
  required literature
 • Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. cit. 2006-09-15. URL info
 • Studijní, disciplinární a zkušební řády FPF SU Opava. info
 • Zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. [online]. cit. 2008-09-02. URL info
 • POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2004. ISBN 80-7204-348-X. info
 • KHAN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5. info
 • HOLOUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakul, 2000. ISBN 80-7067-841-0. info
  recommended literature
 • ČSN ISO 690. info
 • LIŠKA, V. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02368-0. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. Diplomová práce: metodický návod jak psát diplomové a seminární práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. ISBN 80-7079-796-7. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 6 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Winter 2007, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2008, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2008/UPPVPK054