XUVSRP3649 Social Work with Minorities and Migrants

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2008
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s).
Guaranteed by
René Pastrňák
Institute of Public Administration and Social Policy – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nastínit problematiku globalizace, migrace a vliv těchto faktorů na azylovou politiku. Posluchač si rozšíří znalosti týkající se azylových procedur, národnostních menšin žádajících o mezinárodní ochranu. Budou popsány současné metody sociální práce, jejich specifika, teorie malých skupin a dynamiky vytváření skupinových postojů vyskytujících se v ČR, sociálních opatření vztahujících se k těmto minoritním skupinám, legislativou a sociálními opatřeními vztahujícími se k menšinám se zvláštním zřetelem na problematiku migrací a migrantů, a to vše na praktických příkladech z této oblasti pomocí diskuse mezi posluchači. Posluchači se budou aktivně podílet na přípravě obsahů seminářů zpracováváním kasuistik se zaměřením na ekonomické, sociální, historické příčiny migrace, ale také existenci rasismu, xenofobie a postojů a stereotypů v ČR. Předmět má vést k lepší orientaci v současných problémech týkajících se postojů majority s minoritám, k chápaní kulturní odlišnosti minorit a v důsledku tohoto napomáhat k lepšímu pochopení a soužití minorit s majoritními obyvatelstvem.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmosloví, základní prameny a literatura
  2. Problematika globalizace a migrace
  3. uprchlictví a migrační cesty
  4. mezinárodní a národní legislativa
  5. zákon o azylu
  6. statistické údaje v ČR a EU vztahující se k uprchlictví
  7. Azylové zařízení MVČR a nestátní organizace
  8. metody sociální práce s menšinami
  9. úskalí komunikace a sociální práce s menšinami a migran
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2008/XUVSRP3649