UOSK015 Infectious Diseases 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS. (lecturer)
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS. (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
UOSK002 Public Health || UOSP002 Public Health
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako tématický celek poskytující základní strukturu poznatků z hygieny a epidemiologie, na které navazují další poznatky z ošetřovatelství. Předmět má především preventivní zaměření na podporu a ochranu zdraví, prevenci vzniku nemocí a jejich komplikací.
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  1 Postavení hygieny v soustavě věd o zdraví člověka a komunity.
  1 Oblasti hygieny, organizace hygienické služby a hygienická péče.
  1 Hygiena životního prostředí. Znalost rizikových faktorů a jejich odhad. Ochrana životního prostředí včetně legislativních podkladů.
  1 Pracovní lékařství. Definice a náplň, rizikové faktory pracovního prostředí, jejich hodnocení a biologický dopad. Zásady primární a sekundární prevence.
  1 Hygiena dětí a dorostu Všeobecné hygienické požadavky na zařízení pro děti a dorost. Zdravotní rizika u dětí a mládeže a možnosti prevence.
  1 Hygiena výživy. Zásady racionální výživy.Výživa zvláštních skupin obyvatelstva.
  1 Základy epidemiologické metody práce.
  1 Základy obecné a speciální epidemiologie infekčních onemocnění. Cesty přenosu a způsobu nákazy.
  1 Vlastnosti a dělení nákaz podle původců jejich vzniku. Nemocniční nákazy.
  Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Téma
  1 Dopad rizikových faktorů na pracovní prostředí. Primární prevence. Sekundární prevence.
  1 Exkurze do státního zdravotnického ústavu.
  1 Beseda se sestrou pro nozokomiální nákazy.
  1,5 Rozbor statistických údajů - nejčastějších nákaz
Literature
  recommended literature
 • LOBOVSKÁ, A. Infekční nemoci. Praha:Univerzita Karlova v Praze, 2002. info
 • MAĎAR, R. et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha:Grada, 2006. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, H. Přenosné choroby - obecná část. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • GÖPFERTOVÁ, D.,PAZDIORA, P.,DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie infekčních nemocí. Praha:Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-2460-452-3. info
 • TUČEK,M.,CIKRT,M.,PELCLOVÁ,D. Pracovní lékařství pro praxi. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0927-9. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 6 HOD/SEM, Cvičení 2 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UOSK015