UOSZ002 Public Health

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Martina Kuřecová, MSc. (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje studenty s komplexní problematikou strategie a politiky péče o zdraví obyvatelstva. Umožňuje studentům pochopit problematiku posilování zdraví a prevence vzniku onemocnění prostřednictvím organizovaného úsilí společnosti. Předmět dále umožňuje pochopit koncepci primární (základní) zdravotní péče podle WHO. Seznamuje s progresivním vývojem v této oblasti v celé Evropě a vznikem řady nových služeb, které zajišťují její dostupnost pro jednotlivce, rodiny a komunity. Vymezuje primární péči jako "první linii kontaktu", která lidem přibližuje základní péči co nejvíce k bydlišti a pracovišti. Vysvětluje pojem "multidisciplinární tým" (lékařských i nelékařských) profesí, které tuto péči poskytují. Studenti pochopí význam podpory zdraví a prevence při poskytování primární péče a novou koncepci ošetřovatelství, která je její nedílnou součástí.
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Zdraví definice a jeho determinanty, pohoda, rovnost ve zdraví
  Základy tvorby strategií a programů péče o zdraví jejich historie a základní pojmy - modely zdraví, zdravotní systémy.
  Program Zdraví pro všechny v 21. Století a mezinárodní aktivity.Sociální ekvita
  Evropská strategie péče o zdraví, zdraví v právním systému EU,
  Organizace zdravotní péče, výhody a nevýhody jednotlivých systémů
  Organizace péče v ČR, primární zdravotní péče v cizině a u nás. Zdravotní pojištění.
  Zdravotní výchova, její poslání, historie, nástroje a cíle. Současná situace ve zdravotní výchově v EU a v ČR, role sester ve zdravotní výchově
  Prevence nemocí, její historie, možnosti, cíle a nástroje.
  Politika ochrany veřejného zdraví v EU a v ČR
  Meziodvětvová spolupráce - státní správa na národní, regionální a lokální úrovni.
  Mezinárodní spolupráce a využívání vědeckých poznatků v poskytování zdravotnických a sociálních služeb.
  Koncepce zdravotní a sociální politiky v ČR.
  Aktivní účast občanů při tvorbě a realizaci zdravotní a sociální politiky.
  Fungování zdravotnických služeb z hlediska potřeb občanů
  Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Zdravotní politika a systém zdravotní péče v ČR. Pracovníci ve zdravotnictví.
  38 cílů Zdraví pro všechny v 21. století - implementace v ČR
  Strategie obnovy a podpory zdraví v ČR.
  Zdravotní péče ve vybraných zemích EU, WHO.
  Primární prevence. Sekundární a terciární prevence
Literature
  recommended literature
 • DOLANSKÝ,H. Veřejné zdravotnictví . Elektronická studijní opora. 2008. URL info
 • DOLANSKÝ,H. Veřejné zdravotnictví. Slezská univerzita:Opava, 2008 ISBN 978-80-7248-494-2. 2008. info
 • HOLČÍK, J. KAŇOVÁ, P., PRUDIL, L. Systém péče o zdraví a zdravotnictví:Východiska, základní pojmy a perspektivy. 1.vyd. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 80-7013-417-8. info
 • GLADKIJ,I., STRNAD, L. Zdravotní politika-zdraví-zdravotnictví. 1.vyd. Olomouc: UPOL, 2002. ISBN 80-244-0500-8. info
 • WAN, T.T. Analýza a vyhodnocování systémů zdravotní péče: Integrovaný přístup k manažerskému rozhodování, 1.vyd. Olomouc:Univerzita Palackého v Olomouci, 1998. ISBN 80-7067-834-8. info
  not specified
 • DRBAL, C. Česká zdravotní politika a její východiska. 1.vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-340-0. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM, Seminář 2 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Summer 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UOSZ002