UPPVP0048 Professional Practical Training II

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Magda Hermanová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Magda Hermanová
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
UPPVP0027 Professional Practical Trainin
Úspěšné absolvování Odborné praxe I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of Professional Practice II is to provide students space for familiarization with the specific problems of practical work in the facility, to gain and practice the skill of combining theoretical knowledge with practical problem-solving abilities and applying them to the problems of certain groups of clients. The student will be able to navigate the organizational structure and operation of the facility, search for sources of cooperation in the wider area of professional practice, to identify clients' needs, their welfare, etc. Professional Practice II will be implemented by an individual, continuous placements (ranging from 6 hours / 1 day, 72 hours per semester) in selected Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Education, Youth and Sports, Ministry of Health and Ministry of Justice. It will be implemented in wards for the elderly and the handicapped people, departments and social protection of children, social service facilities with a focus on family and child, in the facilities for the handicapped and other facilities of social services (health, education, welfare, etc.) . The challenge here is to obtain basic information affecting the mission of the institution, its history, the composition of client groups, organizational structure, staffing, links to other facilities and the local community, relevant legislation and others. The key information is considered to be that related to the exercise of professional activities of students and other personnel in direct relation to work with clients . The aim of the practice is to know in detail the routine work with clients in the field, gain experience with welfare clients, verify the theoretical basis and to acquire basic professional skills.
Syllabus
 • The structure of practice implementation :
  1st Clarifying the position of a student in the course of practice.
  2nd Defining the mission and goals of the workplace, the target group of clients. Identification of the founder of the facility. Inclusion in social services, education, etc.
  3rd Introduction to organizational and personnel structure of the facility. Job descriptions of staff, identification of possible work in a team, the possibility of supervision (internal and external).
  4th Introduction to labor legislation and regulations governing staff in the organization.
  5th Defining typology of client problems withinthe facility.
  6th Method of data management for clients, client's personal protection against possible misuse of personal information.
  7th Methods and approaches to clients used in the workplace. Students are observed working with a client in the workplace.
  8th Students are observed working with a client in the workplace.
  9th Individual work with clients under professional management staff.
  Overall assessment of the practice in terms of the use of theoretical knowledge and its application in practice.
  Seminar
  Professional Practice consists of practical training and seminars. In the seminar, students will be able to reflect on their experience of the individual facilities. It will include mentoring students in preparation for working directly with clients.
  The seminar will take place in a group led by a qualified supervisor experience.
  It aims to extend the theoretical knowledge and practical experience, particularly in the field of prevention of socially pathological phenomena in various types of facilities. The seminar will be used to analyze non-standard situations and finding an appropriate procedure for their solution.
  The seminar will be based according to the results of students in practice each week and the facilities
  It aims to extend the theoretical knowledge and practical experience, particularly in the field of prevention of socially pathological phenomena in various types of equipment. The seminar will be used to analyze non-standard situations and finding an appropriate procedure for their solution.
  The seminar will be based according to the results of students in practice each week, and facilities.
  1st Introduction to the practice.
  2nd Characteristics of the facilities and how they compare in terms of job descriptions and target groups.
  3rd Methodology gaming activities and activities within the practice.
  4th Possibilities of prevention of socially pathological phenomena in various types of facilities.
  5th Continuous preparation activities in practice (time allocation, structure and content of training, work with the group).
  6th Possibilities of emergency response.
  7th Analysis and evaluation of implemented practices.
Literature
  required literature
 • Literatura a materiály vztahující se ke konkrétnímu typu zvoleného zařízení, včetně zákonů, interních směrnic a metodických pokynů. info
 • Literatura a materiály vztahující se ke konkrétnímu typu zvoleného zařízení, včetně zákonů, interních směrnic a metodických pokynů. info
  recommended literature
 • MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha:portál, 2007. info
 • MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.(eds.). Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005. info
 • ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. info
 • JEDLIČKA, R. et al. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. ISBN 80-7312-038-0. info
 • NEWMAN, S. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením: rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. Praha: Portál, 2004. info
 • JANSKÝ, P. Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. info
 • MUSIL, L. Ráda bych vám pomohla, ale. Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. ISBN 80-903070-1-. info
 • MATOUŠEK, a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. info
 • WARSHAK, R. A. Rozvodové jedy. Praha : Triton, 2003. ISBN 80-7254-439-X. info
 • ELLIOT, J., PLACE, M. Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie. Praha: Grada Publishing, 2002. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha:Grada, 2002. ISBN 80-247-0332-7. info
 • MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. info
 • BAUMAN, L., RICHEM, R. Jak přežít pubertu: průvodce pro rodiče i děti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. info
 • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotních postižení. Praha: Portál, 2001. info
 • MATOUŠEK, O., a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. info
 • SEVERE, S. Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly. Praha: Portál, 2000. info
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese : psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha: Portál, 2000. info
 • MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. info
 • OLLIER, K., HOBDAY, A. Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Praha: Portál, 2000. info
 • NAVRÁTIL, P. Úvod do teorií a metod sociální práce. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000. info
 • RIEGER, Z. Loď skupiny. Praha: Konfrontace, 1998. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-488-8. info
 • RIEGER, Z., VYHNÁLKOVÁ, H. Ostrov rodiny. Integrující přístup pro práci s rodinou. Příručka pro odborníky. Hradec Králové: Konfrontace, 1997. info
 • MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-085-5. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Z., MERTIN, V. Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál, 1996. info
 • WARSHAK, R. A. Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha:Portál, 1996. info
 • SMITH, CH. A. Třída plná pohody. Praha: Portál, 1996. info
 • CANFIELD, J., WELLS, H. C. Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha: Portál, 1995. info
 • HARTL, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: SLON, 1995. info
 • GABURA, J. PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha, 1995. info
 • ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Slon, 1994. ISBN 80-85850-00-1. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Assessment methods
The analysis of student 's performance
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 4 TYD/SEM.
Teacher's information
Credit will be given as:
- Active participation in the seminar and attendance ,
- positive evaluation by the practice facility,
- content approval of practice journal.
Credit will be given at the end of the semester by the practice supervisor
The course is also listed under the following terms Summer 1994, Summer 1995, Summer 1996, Summer 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2007, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UPPVP0048