UPPVPD026 English Language 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je sjednotit úroveň znalostí studentů v oblasti lexikální, gramatické i syntaktické s důrazem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Vychází se z faktu, že úroveň jazykových kompetencí přijatých studentů fakulty je různá a jsou tedy děleni do skupin podle úrovně svých znalostí (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).
Syllabus (in Czech)
 • Práce bude zaměřena na tato témata:
  Výslovnost
  Slovní zásoba ( Schopnost vyhledat v oboustranném slovníku potřebný výraz, vybrat jeho nejvhodnější ekvivalent pro daný účel překladu a kontext. Dovednost odvodit si slova vytvořená pomocí předpon, přípon, skládáním, s přeneseným významem podle kontextu dané věty).
  Gramatika
  o Podstatná jména (Základní pravidla použití členů, vyjadřování množství, plurál
  o Přídavná jména a příslovce (Stupňování adjektiv a adverbií, tvoření příslovcí postavení příslovcí ve větě, určitý člen před superlativem - u pokročilejších)
  o Zájmena (Ukazovací, tázací, osobní v podmětovém i předmětném tvaru, přivlastňovací samostatná i nesamostatná, vztažná, neurčitá.)
  o Číslovky (Základní, řadové, násobné, letopočty, data.)
  o Slovesa ( Pravidelná, nepravidelná, modální can, rozkazovací způsob, gerundium. U pokročilejších potom trpný rod, minulý čas, předpřítomný čas)
  o Předložky
Literature
  required literature
 • MURPHY, R. Essential Grammar in Use. info
 • REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2Face, Elementary. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. ISBN 0-52-160061-8. info
 • ZÁBOJOVÁ, E. et al. Angličtina pro jazykové školy I. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-732-4. info
 • GUDE, K., DUCKWORTH, M. Matrix, Pre-Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-438648-1. info
 • NOLASCO, R. New Streetwise, Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-433404-X. info
 • SOARS, L.& J. New Headway Student's Book + Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2000. info
 • NOLASCO, R. New Streetwise, Upper-Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-433404-X. info
 • O'NEIL, R. DUCKWORTH, M., GUDE, K. New Success at First Certificate. Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-453332-8. info
 • PEPRNÍK, J. et al. Angličtina pro jazykové školy III. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-289-6. info
 • ZÁBOJOVÁ, E. et al. Angličtina pro jazykové školy II. Praha: SPN, 1993. ISBN 80-04-26220-1. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2010, Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UPPVPD026