UODD003 Obecná psychologie

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Boris Iljuk, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Boris Iljuk, CSc.
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy používanými při charakteristice jednotlivých psychických procesů, psychických stavů a psychických vlastností člověka. Předmět popisuje klíčové pojmy obecné psychologie, základní směry psychologie, kognitivní procesy jako je vnímání, paměť, myšlení; emoční a volní procesy a také inteligenci, tvořivost a schopnosti. Student se po absolvování předmětu bude orientovat základních pojmech psychologické vědy a charakteristikách jednotlivých psychických procesů, psychických stavů a vlastností., což mu umožni orientovat se v problematice duševního života člověka a vytvořit si teoretický základ pro další studium aplikovaných disciplín psychologie i pedagogiky. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student prokazuje znalost podstaty základních psychologických směrů (behaviorismus, psychoanalýza, humanistická psychologie), znalost podstaty kognitivních procesů (vnímání, myšlení, paměť), emočních a volních procesů. Odborné dovednosti: Student se orientuje v normálním průběhu psychických procesů a možných změnách psychických stavů a vlastnosti člověka. Obecná způsobilost: Student je schopen využívat poznatků obecné psychologie ve své profesní činnosti i osobním životě. Kompetence: Výuka obecné psychologie se zaměřuje především na rozvoj měkkých kompetencí (soft skill) jako objevování a orientace v psychologické informaci, celoživotní učení v oblasti psychologie s přihlédnutím k potřebám zdravotnického oboru, na rozvoj efektivní komunikace a zvládání psychické zátěže.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Psychologie - předmět a cíle, psychologické disciplíny. Postavení psychologie v systému věd. Etické problémy současné psychologie. Metody psychologického výzkumu.
  2. Základní pojmy obecné psychologie (psychika, psychické obsahy, procesy a stavy, chování a prožívání). Determinace lidské psychiky.
  3. Vědomí - funkce vědomí, změněné stavy vědomí. Nevědomí, podvědomí, předvědomí. Spánek a bdění. Pozornost - typy pozornosti, vlastnosti pozornosti, poruchy pozornosti.
  4. Senzorické procesy - obecná charakteristika smyslových orgánů, smyslové prahy, Weberův-Fechnerův zákon.
  5. Percepce - základní charakteristika procesu, konstanty vnímání, organizace percepčního pole, percepční iluze.
  6. Paměť - definice procesu, druhy paměti, organizace údajů v dlouhodobé paměti, proces zapomínání.
  7. Imaginace - definice pojmů, druhy představ, způsoby vybavování, fantazijní představy (druhy, způsoby tvorby).
  8. Myšlení - základní formy myšlení, pojem (určitý a neurčitý), druhy myšlení, myšlenkové operace, usuzování, faktory ovlivňující řešení problémů.
  9. Schopnosti a tvořivost. Intelekt a inteligence.
  10. Emoce - základní komponenty emocí, druhy emocí, funkce emocí. Volní procesy.
Literature
  required literature
 • KERN, H. a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0105-2. info
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-406-9. info
 • ILJUK, B. Základy psychologie v heuristických otázkách a úlohách. Studijní text. Opava: Slezská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7248-756-1. info
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1387-3. info
  recommended literature
 • DRAPELA, V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-505-9. info
 • CARLSON, J. G. Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-861-6. info
 • GATES, N. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 0-7178-807-4. info
 • ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 4 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UODD003