UOSZ009 Human Needs and the Nursing Process 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D. (lecturer)
doc. PaedDr. Eva Zacharová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Kačorová, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je nezbytnou součástí teorie ošetřovatelství. Umožňuje studentům pochopit hlavní úkol profesionální ošetřovatelské praxe, jímž je zajištění a uspokojení bezprostředních životních potřeb klienta/pacienta, rodiny a komunity. Seznamuje s klasifikacemi lidských potřeb podle různých oborů a autorů a zaměřuje se na reakce a projevy neuspokojených potřeb u osob zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících. Dále se zaměřuje na procvičování jednotlivých fází ošetřovatelského procesu - metodologie ošetřovatelské praxe.
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Lidské potřeby a profesionální ošetřovatelská praxe (zajištění a uspokojení bezprostředních potřeb člověka, rodiny a komunity jako hlavní úkol profesionální oš. péče), zdraví a pomoc při uspokojování lidských potřeb v širších ekonomických a společenských souvislostech.
  Bio-psycho-sociální jednota organismu;
  Potřeby člověka a pocity neuspokojených potřeb
  Potřeby člověka v ošetřovatelství, Maslowova hierarchie potřeb; odlišnosti uspokojování potřeb u člověka zdravého, nemocného, handicapovaného, umírajícího
  Potřeba čistoty a hygieny; faktory ovlivňující stav kůže, vlasů, nehtů, zubů a úst
  Potřeba tělesného pohybu a cvičení: Význam pohybu a cvičení pro zdravého a nemocného člověka, rizika dlouhodobého pobytu na lůžku, normální motorické funkce, faktory ovlivňující motorické funkce
  Potřeba vyprazdňování moče
  Potřeba vyprazdňování stolice
  Potřeba spánku a odpočinku: Vztah normálních tělesných funkcí, spánku a odpočinku;
  Potřeba dýchání a srdeční činnosti: faktory ovlivňující dýchání a srdeční činnost;
  Potřeba být bez bolesti: bolest jako celostní reakce na neuspokojení potřeby tělesné pohody, fyziologie bolesti, příčiny bolesti, typy bolesti, subjektivní vnímání bolesti a individuální reakce na bolest.
  Potřeba udržení tělesné teploty: Pocit chladu, husí kůže, třesavka, emocionální nerovnováha, klesání TT jako celostní reakce na neuspokojení této potřeby; regulační mechanismy; faktory ovlivňující tělesnou teplotu
  Potřeba výživy: faktory ovlivňující příjem potravy a celkový stav výživy. Potřeba tekutin: zajištění rovnováhy vnitřního prostředí a elektrolytů; žízeň, poruchy metabolismu, emocionální a mentální poruchy jako celostní reakce na neuspokojení potřeby tekutin; $příjem a výdej, regulační mechanismy.
  Obsahové zaměření seminářů a cvičení:
  Ošetřovatelský model podle Gordonové "Funkční typ zdraví" (lidské zdraví - stav adekvátního uspokojování bio-psycho sociálních potřeb) v klinické praxi; model zahrnuje člověka, zdravotní stav, přírodní a společenské prostředí, ve kterém žije, ošetřovatelské činnosti a služby); Komunikační dovednosti, ošetřovatelský proces, dokumentace;
  Sestavit písemně vlastní zdravotní (ošetřovatelskou) anamnézu podle modelu "funkčního typu zdraví" a vytvořit seznam svých aktuálních potřeb podle priorit. Sestavit anamnézu zdravých členů rodiny podle věku a pohlaví (malé dítě do 7 let, starší dítě, pubescenta, adolescenta, dospělého ve středním věku, dospělého od 60 let výše); u každého seřadit aktuální potřeby podle priorit.
  Ošetřovatelské zhodnocení (posouzení) aktuálního zdravotního stavu (získávání informací, účel, informace důležité pro ošetřovatelskou péči, zdroje informací, metody získávání informací; sestavení ošetřovatelské anamnézy.
  Ošetřovatelská diagnostika: určení odlišnosti od normy; identifikace problémových okruhů (výčet tělesných problémů, výčet psychosociálních problémů); formulace ošetřovatelských diagnóz.
  Plánování ošetřovatelské péče (stanovení priorit, stanovení očekávaných výsledků - cílů, dělení cílů, výsledná kritéria pro měření dosažených výsledků)
  Realizace péče podle plánu; realizace ošetřovatelských strategií; Vyhodnocení dosažených výsledků v péči u pacienta, standardy a kvalita ošetřovatelské péče
  Potřeba čistoty a hygieny: problémy související s osobní hygienou.
  Potřeba tělesného pohybu a cvičení: běžné problémy v motorických funkcích, oš. zhodnocení motorických funkcí, priority a cíle oš. péče, oš. intervence:.
Literature
  recommended literature
 • DOENGES, M., E., MORHOUSE, M., F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha. Grada Publishing, 2001. info
 • KOZIEROVÁ,B., ERBOVÁ,G., OLIVIEROVÁ,R. Ošetrovatelstvo 1. 1.vyd. Martin: Osveta, 1995.s.836. info
 • KOZIEROVÁ,B., ERBOVÁ,G., OLIVIEROVÁ,R. Ošetrovatelstvo 2. 1.vyd. Martin: Osveta, 1995.s.1475. ISBN 80-217-0528-0. info
 • TRACHTOVÁ,E. Potřeby nemocného v oš.procesu 1.vyd. Brno:IDVPZ, 1999. 186 s. ISBN 80-7013-324-8. info
 • VOKURKA, M., HUGO, J. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 2002. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Standardní model ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz . http://elearning.opf.slu.cz/course/category.php?id=48. info
 • ARCHALOUSOVÁ, A. (2008) Potřeby člověka a ošetřovatelský proces. Distanční studijní opora a e-learningový kurz . http://elearning.opf.slu.cz/course/category.php?id=48. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Ošetřovatelský proces - metoda ošetřovatelské praxe. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM, Seminář 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UOSZ009