UPPV00114 Family pedagogy - seminar

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Mgr. Monika Jarmová
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
UPPV00020 Introduction to Pedagogy
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Semináře z pedagogiky rodiny se vztahují k probíraným tématům přednášek z pedagogiky rodiny, jsou zaměřeny na problematikou současné rodiny, vývojový cyklus rodiny, vztahy a procesy v rodině, etnicky odlišnou rodinou apod. Cílem předmětu je poukázat na nezastupitelný význam rodiny v současné společnosti, na vztahy a procesy v rodině a na to, jak výchova napomáhá tyto vztahy vytvářet. Semináře jsou zaměřeny na poznání, že rodina není pouze vnějším prostředím dítěte, ale že se její působení promítá do názorů, postojů, osobnostních vlastností jedince, předpokladů pro školní úspěšnost. Cílem semináře je poukázat na skutečnost, že mezí důležité kompetence učitele patří i jeho způsobilost rozumět žákům skrze jejich rodinné prostředí a vstupovat s jejich rodiči v kontakt.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Rodina a rodinné vztahy, mateřství, otcovství, rodičovství, vývojové trendy současné rodiny
  2. Rodina a rodinné vztahy, sourozenectví, širší rodina, význam rodinného prostředí
  3. Rodina a socializace dítěte, výchovné styly, jejich vliv na osobnost dítěte.
  4. Rodina a rozvod, syndrom zavrženého rodiče
  5. Dítě a nevlastní rodina, výchovy dítěte v nevlastní rodině
  6. Rodina a dospívající dítě
  7. Rodina a postižené dítě
  8. Rodina, výchova a škola
  9. Rodiče a školní fobie dítěte.
  10. Rodina a poruchy chování u dětí
  11. Rodina a násilí
Literature
  recommended literature
 • BIDDUPLH, S. Výchova kluků. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-161-1. info
 • BAKALÁŘ, E. Průvodce otcovstvím anebo bez otce se nedá (dobře) žít. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-605-0. info
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-559-8. info
 • LEHMAN, K. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 2000. info
 • JANIŠ, K., SVATOŠ, T. (Ed.). Rodina a otázky s ní související. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. ISBN 80-7041-842-7. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Jak a proč nás trápí děti. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-587-4. info
 • SATIROVÁ, V. Kniha o rodině. Praha: Práh, 1994. info
 • MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SPN, 1993. info
 • MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. info
 • MOŽNÝ, I. Moderní rodina. Brno: Blok, 1990. info
 • DYTRYCH, Z. Mladé rizikové rodiny. Praha: VÚPs, 1987. info
 • DUNOVSKÝ, J. Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum, 1986. info
 • MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986. info
 • PACHL, L. Malá abeceda rodiny. Praha: Panorama, 1983. info
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: SPN, 1980. info
 • HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha: SPN, 1973. info
Teaching methods
Lecturing
Lecture supplemented with a discussion
Assessment methods
Oral exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 1993, Winter 1994, Winter 1995, Winter 1996, Winter 1997, Winter 1998, Winter 1999, Winter 2000, Winter 2001, Winter 2002, Winter 2003, Winter 2004, Winter 2005, Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPV00114