UPPVBD013 Sociální politika I

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Témata jsou součástí minimálního obsahu vzdělání sociálních pracovníků v problematice sociální politiky. Cílem předmětu je objasnění teorie sociální politiky v jejich aspektech. Koncepce výuky vychází z deskripce naplňování obecně sociálně politických cílů v jednotlivých fázích evropské civilizace. Jsou prezentovány jednotlivé teorie sociálního státu a sociálně politických opatření společnosti v kontextu vývoje společnosti, Evropské unie a České republiky. Student rozvíjí základní znalosti teorie sociální politiky, zejména procesů realizace, cílů a funkcí sociální politiky v České republice, získá znalosti o fungování jednotlivých oblastí sociální politiky a jejich provázanosti s jinými sférami veřejné politiky a správy. Absolvováním předmětu by měl student získat ucelený názor na stav a vývoj teorie sociální politiky. Cílem je vytvořit teoretický a praktický základ pro další studium aplikovaných disciplín studovaného oboru. Nedílnou součástí předmětu jsou doplňující semináře. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student získá a prokáže znalost základních pojmů, principů, funkcí a poznatků sociální politiky. Odborné dovednosti: Student prokáže schopnost nalézt podrobné informace o sociálním pojmosloví, principech a poznatcích v relevantní literatuře. Je schopen propojit získané poznatky s potřebami praxe oboru. Obecná způsobilost: Student je schopen uplatnit klíčové informace tj. pojmy, principy a poznatky při interpretaci vlastní pozice sociálního pracovníka a jeho zaměstnavatelské organizace v systému sociálních služeb a ve společnosti, při interpretaci situace svých klientů a při interpretaci podmínek uspokojování potřeb lidí a podmínek realizace sociálních práv občanů. Současně se metodami výuky předmětu podpoří rozvoj kritického myšlení, kreativita a schopnost studenta rozhodovat se samostatně a odpovědně.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do sociální politiky.
  2. Aktéři, funkce, principy a nástroje sociální politiky.
  3. Vývoj a tradice sociální politiky v České republice.
  4. Geneze sociální politiky.
  5. Příčiny rozdílů a modely sociální politiky.
  6. Tvorba programů sociální politiky.
  7. Sociální zabezpečení jako základ sociální politiky.
  8. Pojetí sociálního státu.
  9. Krize a návraty sociálního státu.
  10. Vznik a typy sociální událostí.
  11. Postavení sociální politiky a její chápání v evropském prostoru.
  12. Evropské sociální zákonodárství a základní dokumenty Evropské sociální politiky.
  13. Nezaměstnanost jako sociální událost.
Literature
  required literature
 • KOLIBOVÁ, H. Sociální politika I. 1. Vyd. Opava: Optys 129 s., 2007. ISBN 978-80-85819-62-5. info
 • Krebs, V. Sociální politika. Praha: Aspi, 2002. ISBN 80-86395-33-2. info
 • HILL, M. Undestanding Social Policy. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. ISBN 978-1-4051-8176-1. info
 • BRDEK, M., JÍROVÁ, H. Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: CODEX BOHEMIA, 1998. ISBN 80-85963-71-X. info
  recommended literature
 • BRDEK, M. Trendy v evropské sociální politice. Praha: Aspi, 2002. ISBN 80-86395-25-1. info
 • Čapeková, M. Sociální politika. Bratislava: EF, 2001. info
 • Kotous, J. Úvod do sociální politiky. Praha: UK, 1997. info
 • Musil, L. Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno: Doplněk, 1996. info
 • BARR, N. The Economics of the Welfare State. California: Stanford University Press, 1987. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 9 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPVBD013