UPPVBK071 Introduction to Psychotherapy

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Ivana Strossová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Ivana Strossová
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychoterapie jako disciplíny, která může významně pomíhat v procesech závislosti nebo postižení. Studentům bude vysvětlena indikace psychoterapie, její cíle, formy, prostředky i aplikační oblasti psychoterapie. Studenti získají informace o jednotlivých psychoterapeutických směrech a metodách různých psychoterapeutických škol. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student získá a prokáže znalost základních psychoterapeutických koncepcí, umí vymezit podstatné rozdíly mezi jednotlivými psychoterapeutickými školami, pochopí cíle, formy i důvody aplikace psychoterapie. Odborné dovednosti: Student se dokáže orientovat v oboru i činnosti psychoterapie a osvojené poznatky využije při práci s klienty. Spolehlivě se orientuje v relevantní odborné literatuře, umí vyhledat, interpretovat a aplikovat získané informace v praxi. Obecná způsobilost: Student ovládá základní psychoterapeutické odborné termíny. Adekvátně posuzuje efektivní volbu terapie na základě typu problému. Samostatně aplikuje získané poznatky na praktické činnosti. Zná hlavní psychoterapeutické směry a teorie. Rozpoznává mantinely své pomoci v rámci psychoterapie.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy - vymezení a cíl, druhy psychoterapie
  2. Současné směry v psychoterapii - hlubinná psychoterapie
  3. Dynamická a interpersonální psychoterapie
  4. Rogersovská psychoterapie
  5. Behaviorální psychoterapie
  6. Komunikační psychoterapie
  7. Existenciální a humanistická psychoterapie
  8. Jiné přístupy, eklektická a integrativní pojetí
  9. Přehled metod psychoterapie
  10. Skupinová, rodinná a systemická psychoterapie
Literature
  required literature
 • KUŠNÍROVÁ, H. Základy psychoterapie: studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřej, 2011. ISBN 978-80-7248-673-1. info
 • VYBÍRAL, Z., ROUBAL, J. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 • KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-122-0. info
 • LANGMEIER, J., ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-381-1. info
  recommended literature
 • LIEBMANN, M. Skupinová arteterapie. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-864-3. info
 • RAUCHFLEISCH, U. Doprovázení a psychoterapie delikventů. Boskovice: Albert, 2000. ISBN 80-85834-83-9. info
 • HERLINGER, B. Skrytá symetrie lásky. Praha: Pragma, 2000. ISBN 80-7205-759-6. info
 • GRÁFFOVÁ, Ch. Koncentrativní pohybová terapie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85843-84-9. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 6 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPVBK071