UPPVBP015 Didacticism of Socially Pathological Phenomena

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je konkretizovat znalosti obecné didaktiky a aplikovat je v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. Současně je posláním předmětu vybavit každého studenta dostatečným množstvím námětů a podpořit u každého studenta kreativní prvky. Student bude schopen samostatného didaktického zpracování příslušného sociálně patologického jevu pro potřeby základní a střední školy ve formě aktivit využitelných při koncipování preventivního programu. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student získá základní informace nezbytné pro orientaci v oblasti praktické aplikovatelnosti didaktických dovedností, které představují východisko pro využití poznatků ze sociální patologie v praxi. Odborné dovednosti: Student umí vyhledat a utřídit relevantní informace a na základě vymezených didaktických znalostí a dovedností zpracovat zadané téma odpovídajícím způsobem pro cílovou skupinu. Obecná způsobilost: Student získá způsobilost k vypracování samostatných textových materiálů (referát, anotace, přednášku, seminární práci) s využitím rozdílných informačních zdrojů, zpracovat Powerpointovou prezentaci a prezentovat před spolužáky (veřejností) na aktuální téma z oblasti sociální patologie a prevence.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vymezení základního pojmového aparátu: patosociální jev, přehled vybraných sociálně patologických jevů, jejich charakteristika, rozsah a dopady na společnost.
  2. Postup vyhledávání sociálně patologických jevů a nástroje sledující zmapování terénu.
  3. Didaktizace sociálně patologických jevů. Vymezení základního pojmového aparátu. Vztah k obecné didaktice.
  4. Vybrané didaktické zásady a jejich uplatnění v systému didaktizace.
  5. Přehled základních organizačních forem a jejich uplatnění v systému didaktizace.
  6. Uplatnění vybraných výukových metod v systému didaktizace.
  7. Aktivizační metody. Motivační hry, brainstorming, myšlenkové mapy.
  8. Koncipování programu primární prevence. Dominanty programu.
  9. Projektové vyučování. Sociálně patologické jevy a jejich prevence.
Literature
  required literature
 • JANIŠ, K. Didaktizace patosociálích jevů. Opava: Slezská unvierzita v Opavě, 2012. URL info
 • KALHOUS, Z, OBST, O., et al. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4. info
 • PETTY, G. Moderní vyučování: Praktická příručka. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-427-4. info
 • ŠVARCOVÁ, E. Úvod do etopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-449-9. info
 • NIKL, J. Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže se zaměřením na jejich prevenci. Praha: Policejní akademie České republiky, 2000. ISBN 80-7251-033-9. info
  recommended literature
 • PRŮCHA, J., ed. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JANIŠ, K., BÁRTOVÁ, Z. Uplatnění asertivity v sociální komunikaci. Hradec Králové: Gaudeamus,, 2005. ISBN 80-7041-379-4. info
 • JANIŠ, K. Partnerství, manželství, rodičovství a středoškolská mládež. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-246-1. info
 • ŠIMONÍK, O. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-04-7. info
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1995. ISBN 80-210-1124-6. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPVBP015