UPPVBP024 Social Pedagogy

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Poskytuje vědomosti a dovednosti v oblasti sociální pedagogiky. Studující si osvojí základní znalosti z výše uvedené oblasti, které studující mohou využít v praxi. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v oblasti sociální pedagogiky jako jedné z kodifikovaných pedagogických disciplín. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí popsat základní oblasti sociální pedagogiky. Zná základní strukturu sociální pedagogiky Odborné dovednosti: Student umí zvolit vhodné postupy při realizace sociálně pedagogických činností. Obecná způsobilost: Student dovede samostatně vyhledávat příležitosti, příklady dobré praxe, rizika v oblasti sociální pedagogiky. Příklady dobré praxe dokáže aplikovat v rámci vlastní činnosti.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vznik, vývoj a předmět sociální pedagogiky.
  2. Historie sociální pedagogiky.
  3. Sociální pedagogika a sociální práce - rozdíly, spojitosti.
  4. Sociální pedagogika a pedagogika volného času - rozdíly, spojitosti.
  5. Výchova a manipulace - techniky, prostředky, pozitivní využití.
  6. Prostředí - typologie, vlivy, funkce.
  7. Metody sociálně pedagogické činnosti.
  8. Pedagogizace prostředí.
  9. Výchova kulturních návyků.
  10. Demografická charakteristika ČR a z ní vyplývající problémy v oblasti sociální pedagogiky.
  11. Osobnost sociálního pedagoga.
Literature
  required literature
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3. info
 • MALACH, J. Teorie a metodika výchovy. Praha: UJAK, 2007. ISBN 978-80-86723-29-7. info
 • BERG, G., POL, M. Kultura školy: příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3746-6. info
 • KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V., et al. Člověk-prostředí-výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2. info
 • PŘADKA, M., KNOTOVÁ, D., FALTÝSOVÁ, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 1998. ISBN 80-210-1946-8. info
  recommended literature
 • webové stránky Českého statistického úřadu - www.czso.cz. info
 • WRÓBEL, A. Výchova a manipulace. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2337-2. info
 • JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. 3. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-800-0. info
 • LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-980-9. info
 • BECHYŇOVÁ, V. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. Praha: IREAS, 2007. ISBN 978-80-86684-47-5. info
 • BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV, 2003. ISBN 80-86642-08-9. info
Teaching methods
Interactive lecture
Lecture supplemented with a discussion
Assessment methods
The analysis of student 's performance
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPVBP024