UPPVBP026 Social Work with Selected Groups of Clients

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. (lecturer)
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky vybraných cílových skupin klientů a s relevantními teoretickými přístupy a metodami, které lze v sociální práci s uvedenými cílovými skupinami uplatnit. Důraz bude kladen na aplikaci teoretických poznatků do praxe sociální práce včetně poskytnutí základního poradenství pro vybrané skupiny klientů. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student získá a prokáže znalost základní problematiky sociální práce s vybranými skupinami klientů poradenství, umí poskytnout základní poradenský servis vybraných skupinám klientů a dokáže klienty kvalifikovaně odkázat na specializované formy pomoci a podpory nebo sociální služby. Odborné dovednosti: Student se dokáže orientovat v problematice a specifikách jednotlivých vybraných skupin, je schopen v praxi aplikovat teoretický vztah mezi sociální patologií, sociální prací a sociálními službami. Je schopen identifikovat definiční znaky cílové skupiny, vymezit rizikové skupiny klientů, kvalifikovaně pracovat s kasuistikami klientů a realizovat jednotlivé fáze strukturované sociální práce s klientem zacílené na konkrétní vybranou skupinu klientů. Student je připraven realizovat metody terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením a dalších cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením. Dále je schopen nabídnou odpovídající škálu sociálních služeb a dávek pro vybrané cílové skupiny klientů. Obecná způsobilost: Student je schopen vnímat ohrožení vyplývající ze sociálního vyloučení vybraných skupin klientů a v rámci terénní sociální práce dokáže navrhovat řešení vzniklé sociální situace a možnosti preventivního působení v této oblasti. Absolvováním předmětu bude student způsobilý nejen využívat své vědomosti a dovednosti při konkrétní práci s klienty, ale bude rovněž reagovat na specifické znaky cílových skupin klientů. Metodami výuky předmětu je současně podpořen rozvoj analytického a syntetického myšlení, kreativita a schopnost studenta rozhodovat se v dané situaci samostatně a odpovědně.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Současné teoretické přístupy a metody sociální práce relevantní pro práci s cílovými skupinami. Sociální práce a sociální služby. Struktura práce s klientem.
  2. Sociální práce s dětmi a mládeží ohroženými společensky nežádoucími jevy - popis cílové skupiny a nejčastější problémy klientů, se kterými se sociální pracovník setká, princip nízkoprahovosti, legislativní kontext v ČR.
  3. Sociální práce s dětmi a mládeží ohroženými společensky nežádoucími jevy - přístupy a metody sociální práce využitelné při práci s cílovou skupinou. Práce s kazuistikami.
  4. Sociální práce s rodinami - popis cílové skupiny a nejčastější problémy klientů, se kterými se sociální pracovník setká, legislativní kontext v ČR.
  5. Sociální práce s rodinami - přístupy a metody sociální práce využitelné při práci s cílovou skupinou, aplikace metod sociální práce s rodinou v kontextu sociálně právní ochrany dětí. Metody sociální práce při rozvratu partnerského vztahu, porozvodová péče o děti, role sociálního pracovníka ve sporech o děti. Rodinná mediace při řešení postavení dítěte rozvádějících se rodičů. Práce s kazuistikami.
  6. Sociální práce s obyvateli sociálně vyloučených lokalit - popis situace obyvatel sociálně vyloučených lokalit u nás a nejčastější problémy klientů, se kterými se sociální pracovník setká, legislativní kontext v ČR.
  7. Sociální práce s obyvateli sociálně vyloučených lokalit - přístupy a metody sociální práce využitelné při práci s cílovou skupinou. Práce s kazuistikami.
  8. Sociální práce s lidmi ohroženými závislostí - popis cílové skupiny a nejčastější problémy klientů, se kterými se sociální pracovník setká, legislativní kontext v ČR.
  9. Sociální práce s lidmi ohroženými závislostí - přístupy a metody sociální práce využitelné při práci s cílovou skupinou. Práce s kazuistikami.
  10. Sociální práce s lidmi bez přístřeší - popis cílové skupiny a nejčastější problémy klientů, se kterými se sociální pracovník setká, legislativní kontext v ČR.
  11. Sociální práce s lidmi bez přístřeší - přístupy a metody sociální práce využitelné při práci s cílovou skupinou. Práce s kazuistikami.
  12. Sociální práce s lidmi poskytujícími placené sexuální služby - popis cílové skupiny a nejčastější problémy klientů, se kterými se sociální pracovník setká, legislativní kontext v ČR, přístupy a metody sociální práce využitelné při práci s cílovou skupinou.
Literature
  required literature
 • PILÁT, M. Sociální práce s vybranými skupinami klientů. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřej, 2012. URL info
 • JANOUŠKOVÁ, K., NEDĚLNÍKOVÁ, D. (edd.). Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 798-80-7368-504-1. info
 • NEDĚLNÍKOVÁ. D. (ed.). Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: MPSV, 2007. info
 • GOJOVÁ, A., SOBKOVÁ, H. Využití úkolově orientovaného přístupu v současných podmínkách české sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca č. 1, 2007. ISBN 1213-6204. info
 • MATOUŠEK, O.; KOLÁČKOVÁ, J.; KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X. info
 • NAVRÁTIL, P. Úvod do teorií a metod sociální práce. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000. info
  recommended literature
 • Časopis Sociální práce/Sociálna práca. ISBN 1213-6204. info
 • Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte. info
 • Trestní řád č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. info
 • Trestní zákoník č. 40/ 2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. info
 • Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. info
 • MATOUŠEK, O., a kol. Základy sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-331-4. info
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. info
 • BECHYŇOVÁ, V.; KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny. Sociální práce s dysfunkčními rodinami. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-392-5. info
 • ÚLEHLA, I. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-36-6. info
 • MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0332-7. info
 • DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATEJČEK, Z., a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-192-5. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPVBP026