UPPVP0047 Ethopedy - seminar

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Magda Hermanová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Magda Hermanová
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
UPPVP0025 Pedagogic-psychological Diagno && UPPVP0019 Theory of Upbringing for SP && UPPVP0028 Social Pathology II
Student se orientuje v základních i aplikovaných psychologických a pedagogických disciplínách včetně sociální patologie.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět úzce navazuje na poznatky z přednášek. Jednotlivá etopedická témata jsou v semináři probírána z pohledu praktického a to především po úspěšné prezentaci seminární práce studujících. Dalším cílem předmětu je nahlédnutí do praxe etopedické péče formou předání poznatků z odborné praxe, jiné vlastní zkušenosti apod.
Syllabus (in Czech)
 • Návrhy a náměty pro seminární práci - esej
  1. Vznik etopedických poruch z medicínského pohledu
  2. Efektivnost etopedických přístupů u romské populace
  3. Poruchy chování a citová deprivace
  4. Poruchy chování a psychická deprivace
  5. Poruchy chování a deprivace sociální
  6. Etopedické přístupy v zahraničí
  7. Integrace žáka s poruchami chování v běžné základní škole
  8. Důsledky " neošetřených" poruch chování v dospělosti
  9. Systém studijních možností etopedie v ČR a uplatnění studia v praxi
  10. Přístupy k dítěti s poruchami chování - role rodiče
  11. Přístupy k dítěti s poruchami chování - role pedagoga ve vyučovacím procesu
  12. Přístupy k dítěti s poruchami chování - role speciálního pedagoga - etopéda
  13. Speciálně pedagogické instituce v ČR a mém regionu
  14. Etopedické přístupy v penitenciárním prostředí
  15. Zajímavosti z historie etopedie
  16. Na co dnešní etopedie zapomněla
  17. Možnosti nápravy poruch chování u dospělých?
  18. Dostupná etopedická literatura, česká i zahraniční
  19. Moje oblíbená kniha s etopedickým obsahem
  20. Volné téma
Literature
  required literature
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-014-0. info
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. info
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7. info
 • SLOMEK, Z. Speciální pedagogika, etopedie. České Budějovice: ZSF JČU, 2006. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3. info
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Zlo na každý den. Život s deprivanty I. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-088-6. info
 • RAHN, E., MAHNKOPF, A. Psychiatrie, učebnice pro studium a praxi. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-964-0. info
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2. info
 • ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9. info
  recommended literature
 • BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0868-X. info
 • RÖHR, H. Hraniční porucha osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-724-8. info
 • HAYDEN, L. T. Spratek. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-375-8. info
  not specified
 • LANGER, S. Mládež problémová, její typy a možnosti uplatnění. Hradec Králové: Kotva, 2008. ISBN 978-80-902210-0-0. info
 • TRAIN, A. Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-503-2. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Assessment methods
The analysis of student 's performance
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 1993, Winter 1994, Winter 1995, Winter 1996, Winter 1997, Winter 1998, Winter 1999, Winter 2000, Winter 2001, Winter 2002, Winter 2003, Winter 2004, Winter 2005, Winter 2006, Winter 2007, Winter 2008, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPVP0047