UNZSRD023 Farmakologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
6př+12sam/sem. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PharmDr. Robert Bartas, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
Mgr. Olga Nedopílková
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 5. 1. 8:55–11:20 NK01, Pá 12. 1. 13:05–15:30 NK01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické farmakologie, na které navazují další oborové předměty. Důležitou součást tvoří i problematika žádoucích a nežádoucích účinku léků, jejichž sledování patří k základním povinnostem sestry.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student prokazuje znalosti základních pojmů z farmakologie, zná a dokáže popsat hlavní skupiny léčiv. Dokáže jmenovat běžné nežádoucí účinky a projevy interakcí. Odborné dovednosti: Student dokáže rozpoznat nežádoucí účinky léčiv a další komplikace provázející farmakoterapii. Je schopen spolupracovat s lékařem při zajištění bezpečného průběhu lékové terapie. Obecná způsobilost: Student se orientuje v běžných léčivech indikovaných při různých onemocněních a jejich vlastnostech ve vztahu k pacientovi a péči o něj. Kompetence: Student je schopen fundovaně identifikovat nežádoucí účinky léčiv a hlásit je lékaři. Je schopen v rámci svých pravomocí kooperovat s lékařem při farmakoterapii různých onemocnění.
Osnova
 • 1. Farmakokinetika, farmakodynamika. 2. Klinické hodnocení léčiv, registrace léčiv, lékové interakce, nežádoucí účinky léčiv. 3. Vegetativní nervový systém. 4. Léčiva používaná k terapii kardiovaskulárních soustavy. 5. Protidestičková léčba, venofarmaka a léčiva ovlivňující srážlivost krve. 6. Léčiva používaná u onemocnění dýchací soustavy. 7. Léčiva ovlivňující gastrointestinální soustavu. 8. Terapie bolesti: analgetika, antipyretika, nesteroidní antirevmatika, antiflogistika, léčiva užívající se u dny, opioidní analgetika. 9. Léčiva používaná v anesteziologii. 10. Léčiva používaná u onemocnění neurologických a psychiatrických. 11. Cytostatika, antimikrobiální léčba. 12. Hormony, léčiva používaná v porodnictví a v urologii. 13. Antidiabetika.
Literatura
  povinná literatura
 • MARTÍNKOVÁ, J. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2018. 320 s. ISBN 978-80-247-4157-4. info
 • ŠLAIS, K. Klinická farmakologie pro sestry. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • PROCHÁZKOVÁ, V., HOLFEUEROVÁ,J. Léková terapie v ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 80-7013-428-3. info
  doporučená literatura
 • HYNIE, S. Farmakologie v kostce. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1. info
 • EISENHAUER, L. A., NICHOLS, L. W., SPENCER, R. T., BERGMAN, F. W. Clinical Pharmacology and Nursing Management. Philadelphia: Lippincott, 1998. ISBN 0-397-55329-3. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 %. Zkouška: písemný test (minimálně 80% úspěšnost).

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD023