UNZSRD032 Ošetřovatelská péče o dítě (novorozenec)

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
4př+24sam/sem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Světnická (přednášející)
Garance
MUDr. Soňa Krejčí
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 8. 9. 12:15–15:30 NK01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s nejnovějšími poznatky v oblasti ošetřovatelské péče o fyziologického novorozence a seznámit se s klasifikací novorozenců. Předmět popisuje péči o novorozence, základní terminologické pojmy, priority perinatální péče, doporučení WHO k péči o novorozence, hlavní iniciativy programu Zdraví 21. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v základní péči o novorozence, ošetřovatelském zhodnocení s využitím metod ošetřovatelské anamnézy, v plánování a vyhodnocení péče.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student/ka umí definovat obor Neonatologii a třístupňový systém péče o matku a novorozence v ČR, umí popsat a vysvětlit jednotlivé aspekty péče o novorozence s důrazem na péči o fyziologického novorozence. Student/ka umí definovat základní a běžně se vyskytující patologické stavy v neonatologii. Odborné dovednosti: Student je schopen použít správně zvolenou metodu ošetřovatelského zhodnocení/anamnézy ke zhodnocení stavu novorozence, dále je schopen plánování péče – stanovení diagnóz, stanovení očekávaných výsledků (cílů, kritérií), intervencí u vybraných stavů, dokáže vyhodnotit péči. Obecná způsobilost (kompetence): Provádí ošetřovatelskou péči o fyziologického novorozence metodou ošetřovatelského procesu v rozsahu stanovených kompetencí všeobecné sestry a pod odborným dohledem dětské sestry, porodní asistentky/specialistky v péči o dítě.
Osnova
 • Fyziologický novorozenec – základní terminologické pojmy, faktory ovlivňující perinatální výsledky. 2. Klasifikace novorozenců – patologický, rizikový, hypotrofický, přenášený novorozenec. 3. Doporučení WHO k péči o novorozence – holistická péče zaměřená na rodinu, iniciativy programu Zdraví 21. 4. Ošetřovatelské zhodnocení somatických znaků novorozence. 5. Potřeby novorozence z celostního pohledu. 6. Ošetřovatelská anamnéza/zhodnocení novorozence. 7. Plánování a zhodnocení péče o novorozence. 8. Metody hodnocení fyziologického novorozence – rozhovor s matkou dítěte, pozorování, fyzikální vyšetření, screening u novorozence. 9. Intervence při prvním ošetření novorozence po porodu, první kontakt s matkou, rooming-in. 10. Intervence při ošetřování novorozence v prvním týdnu po narození. 11. Metody hodnocení celkového stavu novorozence – potřeby z celostního přístupu. 12. Standardní plány péče u vybraných stavů – diagnostika, očekávané výsledky (cíle, kritéria), ošetřovatelské intervence, zhodnocení. 13. Ošetřovatelská dokumentace v péči o fyziologického novorozence, zvládnutí záznamu, tištěná/elektronická forma. 14. Edukace s matkou dítěte, pozorování, fyzikální vyšetření, screening novorozence.
Literatura
  povinná literatura
 • European Resuscitation Council. Guidelines for Resuscitation. 2020. info
 • FENDRYCHOVÁ, J. Hodnotící metodiky v neonatologii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařs, 2013. ISBN 978-80-7013-560-0. info
 • JANOTA, J., STRAŇÁK, Z. Neonatologie. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2994-0. info
 • FENDRYCHOVÁ, J., Borek, I. a kolektiv autorů. Intenzivní péče o novorozence. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařs, 2012. ISBN 8070135476. info
 • FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3. info
  doporučená literatura
 • MUNTAU, C. A. Pediatrie. 6. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4588-6. info
 • ARCHALOUSOVÁ, A. Péče o fyziologického novorozence. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • JAKUBÍKOVÁ, J. Vrozené anomálie hlavy a krku. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4064-5. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Splnění podmínek zápočtu: 80 % docházka do výuky, prokazování aktivity, teoretických a praktických vědomostí průběžně během výuky (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Zápočet: písemný test, 80% úspěšnost.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD032