UNZSRD061 Odborná praxe 3

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
6 týdnů/sem. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborná praxe seznamuje s problematikou vybraných klinických oddělení – interních, chirurgických a gynekologických. Student během své odborné praxe praktikuje na standardních ošetřovatelských odděleních, naučí se klasifikovat odlišnosti v ošetřovatelské péči u různě nemocných, handicapovaných a umírajících pacientů. Student po absolvování předmětu bude schopen pracovat na jednotlivých klinických pracovištích metodou ošetřovatelského procesu pod dohledem mentora.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student dokáže získané teoretické znalosti z odborných předmětů aplikovat v praxi. Odborné dovednosti: Student umí identifikovat ošetřovatelské problémy, sestavovat ošetřovatelské diagnózy, vytvářet plán péče, volit vhodné ošetřovatelské zásahy a vyhodnocovat dosažené výsledky. Umí dodržovat základní principy ošetřovatelské péče (prevence nákaz spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, osobní hygieny, prevence komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku aj.). Je schopen adekvátně poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, péče o vyprazdňování, sledování bilance tekutin, péče o dýchání, podávání stravy aj.). Obecná způsobilost: Student umí poskytnout kvalifikovanou ošetřovatelskou péči pacientům s vybraným onemocněním založenou na nejnovějších poznatcích. Tyto dovednosti prohlubuje a zdokonaluje v klinické praxi. Kompetence: požadované kompetence získané praxí jsou v souladu s Vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků.
Osnova
 • Oblasti odborné ošetřovatelské praxe: 2. ročník: Praxe je orientována na oblast sekundární a terciární péče. Studenti se seznámí se strukturou nemocničních služeb a jejich odbornými odděleními; dále se seznámí se službami a zařízeními, kde je poskytována péče seniorům a lidem s psychickými poruchami. Naučí se zhodnotit prostředí (materiální a personální), které odpovídá potřebám péče o tyto klienty/pacienty, jednotlivě se naučí zhodnotit individuální zdravotní stav a potřeby klientů z hlediska ošetřovatelské péče. Pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení Interní oddělení – základní i specializovaná Chirurgická oddělení – základní i specializovaná(ortopedie, traumatologie)
Literatura
  povinná literatura
 • HERDMAN, T. Heather a Shigemi KAMITSURU. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. raha : Grada Publishing, 2020. 518 s. ISBN 978-80-271-0710-0. info
 • LIBOVÁ, L., H. BALKOVÁ a M. JANKECHOVÁ. Ošetřovatelský proces v chirurgii. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2466-4. info
 • ČOUPKOVÁ, H., P. MARCIÁN a V. MARCIÁNOVÁ. šetřovatelství v chirurgii I: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada,, 2019. 276 s. ISBN 978-80-247-2900-8. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2017. 272 s. ISBN 978-80-271-9795-8. info
 • HALUZÍKOVÁ, J. Ošetřovatelství v interních oborech III. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. info
  doporučená literatura
 • ROZTOČIL A. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2. info
Výukové metody
Praxe.
Metody hodnocení
Zápočet: Ověřené splnění výkonů a činností uvedených v Záznamníku ošetřovatelských výkonů a jiných odborných aktivit (Logbook). 100% účast na praxi. Vypracování kazuistiky a edukačního plánu u vybraného pacienta.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD061