EVSBKZMA Economics II

School of Business Administration in Karvina
Summer 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (lecturer)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Departament of Economics and Public Administration - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Timetable
Sat 13. 3. 8:05–9:40 VS, Sat 10. 4. 8:05–9:40 VS, Sat 15. 5. 8:05–9:40 VS
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 220 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 126/220, only registered: 0/220
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Jedná se o část obecné ekońomie - makroekonomii, která seznamuje studenty se základními makroekonomickými kategoriemi a vzájemnými vztahy mezi nimi. Předmět tak má za úkol vytvořit u studenta ekonomie základní předpoklady pro studium dalších ekonomických předmětů spojené se získáním základních teoretických znalostí v oblasti makroekonomie. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými poznatky makroekonomie. Těžiště spočívá ve výuce podstaty teorie tvorby a rozdělování produktu, fiskální politiky, monetární politiky a zahraničně obchodní politiky. Předmět objasňuje také problémy spojené s inflací, nezaměstnaností i cyklickými výkyvy ekonomiky a vytváří tak teoretický základ všech dalších ekonomických předmětů a základ profilace absolventa OPF.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Makroekonomické agregáty a způsob jejich měření
  2. Model AS-AD
  3. Keynesiánský výdajový model
  4. Peníze a jejich role v ekonomii
  5. Inflace
  6. Trh práce a nezaměstnanost
  7. Ekonomický růst
  8. Hospodářský cyklus
  9. Fiskální politika
  10. Monetární politika
  11. Zahraniční obchod a vnější obchodní politika
  12. Mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika
  13. Hospodářská politika a měření její účinnosti
  1. Pojetí makroekonomie, makroekonomický koloběh, hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, národní důchod, čistý ekonomický blahobyt, ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti, index spotřebitelských cen, implicitní cenový deflátor, index cen výrobců, míra inflace, platební bilance.
  2. Klasické a keynesiánské pojetí křivky agregátní nabídky. Agregátní poptávka, její složky, faktory ovlivňují polohu a sklon křivek AS a AD. Makroekonomická rovnováha, rovnovážný produkt, rovnovážná cenová hladina v krátkém a dlouhém období, vliv pozitivních a negativních nabídkových i poptávkových šoků.
  3. Keynesiánský výdajový model (model s linií 45°), jeho předpoklady. Rovnovážný produkt v dvousektorovém, třísektorovém a čtyřsektorovém modelu ekonomiky a jeho změny. Působení multiplikátorů. Vliv daní, transferů a vládních výdajů a čistého exportu na rovnováhu.
  4. Pojetí peněz, jejich role, geneze peněz, jejich funkce a motivy držby. Bankovní sektor ekonomiky, tvorba depozitních peněz, nabídka peněz a její možná kontrola, peněžní multiplikátor, poptávka po penězích a rovnice směny. Rovnováha na trhu peněz v krátkém a dlouhém období.
  5. Podstata inflace, deflace a dezinflace. Měření inflace a míry inflace. Formy inflace. Členění inflace z hlediska příčin, inflace tažená poptávkou, inflace tlačená náklady a jejich důsledky.
  6. Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo, pracovní síla, míra nezaměstnanosti. Poptávka po práci, nabídka práce. Formy, příčiny a důsledky nezaměstnanosti. Přirozená míra nezaměstnanosti. Okunův zákon. Trh práce s dokonale pružnými nominálními mzdovými sazbami. Trh práce s nepružnými nominálními mzdovými sazbami. Nerovnováha na trhu práce.
  7. Ekonomický růst a ekonomický rozvoj, měření ekonomického růstu. Kvantitativní a kvalitativní zdroje růstu. Extenzivní a intenzivní ekonomický růst. Ekonomická úroveň a ekonomická síla země. Bariéry růstu ekonomické úrovně, demografický vývoj, populační exploze.
  8. Hospodářský cyklus, charakteristika jednotlivých fází cyklu: kontrakce, dno, expanze, vrchol. Krátkodobé sezónní výkyvy. Střednědobé cykly vyvolané poptávkovými a nabídkovými šoky. Dlouhé vlny, inovace vyšších řádů. Příčiny a důsledky cyklického vývoje.
  9. Fiskální politika, rozpočtová soustava, státní rozpočet, jeho příjmová, výdajová stránka a saldo státního rozpočtu. Vnitřní a vnější dluh, hrubý a čistý dluh. Cíle a nástroje fiskální politiky, expanzivní a restriktivní politika, její krátkodobé a dlouhodobé účinky.
  10. Monetární politika, její cíle a nástroje. Nabídka peněz a úroková sazba. Dilema centrální banky. Expanzivní a restriktivní měnová politika. Krátkodobý a dlouhodobý účinek měnové politiky na produkt, zaměstnanost a cenovou hladinu.
  11. Problematika měnového kurzu, odvození rovnovážné úrovně, vliv jeho změny na rovnováhu na mezinárodním trhu peněz. Vnější měnová politika, jednotlivé typy kursových režimů, kursové intervence, role mezinárodních finančních in
Literature
  required literature
 • PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie II. SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-959-6. info
 • JUREČKA, V. A KOL. Makroekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-249-3258-9. info
 • POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie - základní kurz. Cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-42-1. info
 • TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0952-6. info
 • PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie A. Opora pro distanční studium. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-234-3. info
 • RUSMICHOVÁ, L., SOUKUP, J. A KOL. Makroekonomie. Základní kurz. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-901801-8-3. info
  recommended literature
 • URAMOVÁ, M., LACOVÁ, Ž., HRONEC, M. Makroekonómia I. Banská Bystrica: UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0043-4. info
 • HEDIJA, V., MUSIL, P. Praktikum makroekonomie. Plzeň: Nakladatelství A. Čenek, 2009. ISBN 978-80-7380-158-8. info
 • PAVELKA, T. Makroekonomie - základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-52-2. info
 • LISÝ, J. A KOL. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Ekonómia, 2005. ISBN 80-8078-063-3. info
 • SIRŮČEK, P., NESET, P. Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-36-7. info
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomie. Cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-28-5. info
 • HELÍSEK, M. Makroekonomie - základní kurz. Slaný: Meladrium, 2002. ISBN 80-86175-25-1. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Grade
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace2
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška10
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2021/EVSBKZMA