FIUBKNDA Nepřímé daně v České republice

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tetiana Konieva, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům klíčové informace z oblasti daní ze spotřeby. Je zaměřen na zdanění spotřeby v České republice, konkrétně pak na praktické fungování daně z přidané hodnoty, spotřebních a energetických daní. Student se seznámí s principy nepřímých daní a jejich současnou právní úpravou. Získá teoretické i praktické znalosti v oblasti daně z přidané hodnoty, spotřebních a energetických daní, které mu umožní řešit standardní ale i složitější situace týkající se zdanění spotřeby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- objasnit historický kontext a vývoj daní ze spotřeby;
- porozumět procesu harmonizace DPH;
- určit konstrukční prvky DPH, spotřebních daní a energetických daní;
- aplikovat získané znalosti v praxi.
Osnova
 • 1. Geneze zdanění spotřeby
  Teorie a vývoj zdanění spotřeby. Postavení nepřímých daní v rámci daňové soustavy a jejich význam. Principy výběru daní ze spotřeby a harmonizace v rámci Evropské unie.
  2. Daň z přidané hodnoty, legislativa a základní pojmy
  Zákonná úprava DPH v ČR a v EU. Determinace základních pojmů. Vymezení daňových subjektů. Registrace k dani z přidané hodnoty a zrušení registrace. Registrace jako strategické rozhodnutí daňového subjektu.
  3. Konstrukční prvky DPH
  Předmět daně. Zdanitelná plnění, místo plnění, uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby Základ daně. Výpočet daně. Sazby daně a jejich uplatnění.
  4. Osvobozená plnění, zvláštní režimy a režim přenesení daňové povinnosti, dovoz a vývoz
  Osvobozená plnění s nárokem a bez nároku na odpočet daně. Dodání zboží do EU a pořízení zboží z EU. Stanovení komodit a využití režimu přenesení daňové povinnosti. Zvláštní režimy a jejich použití. Místo plnění, uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu a vývozu zboží.
  5. Nárok na odpočet daně a daňové doklady
  Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, jeho oprava, úprava a vyrovnání. Nárok na odpočet daně při změně režimu. Vystavování a uchovávání daňových dokladů.
  6. Správa daně z přidané hodnoty a daňová tvrzení
  Místní příslušnost. Zdaňovací období a jeho změna. Evidence pro daňové účely a daňová tvrzení. Splatnost daně. Praktická aplikace DPH včetně vyplnění přiznání k dani.
  7. Spotřební daně
  Mechanismus výběru. Vybrané výrobky a jejich specifika. Konstrukční prvky daně. Registrace ke spotřebním daním a správa daně.
  8. Energetické daně
  Mechanismus výběru energetických daní. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Daň z pevných paliv. Daň z elektřiny. Konstrukční prvky daně.
Literatura
  povinná literatura
 • JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ. Nepřímé daně v ČR. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • Daňové zákony a související předpisy ? v aktuálním znění. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. info
  doporučená literatura
 • KUNEŠ, Z. Daň z přidané hodnoty 2017. Praha: 1. VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-56-4. info
 • Webový portál Finanční a Celní správy ČR. info
  neurčeno
 • JAMES, S. a CH. NOBES. The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice. London: Fiscal publications, 2016. ISBN 978-1906201-32-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Tutoriály
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška Hodnotící metody: Průběžný test, samostatná aktivita, kombinovaná zkouška (sčítají se body z písemné zkoušky, průběžného testu a samostatné aktivity).
Informace učitele
Požadavky na studenta: samostatná aktivita, průběžný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.