FIUBKPOJ Pojišťovnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FIUBKPOJ/01: Pá 13. 10. 15:35–17:10 B308, Pá 10. 11. 15:35–17:10 B308, Pá 8. 12. 15:35–17:10 B308, L. Přečková
FIUBKPOJ/02: Pá 6. 10. 13:55–15:30 B101, Pá 3. 11. 13:55–15:30 B101, Pá 1. 12. 13:55–15:30 B101, L. Přečková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 45/65, pouze zareg.: 1/65
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Pojišťovnictví dává posluchačům základní vědomosti o problematice pojišťovnictví a komerčního pojištění v České republice. Posluchači se seznámí se základními pojmy a s legislativou platnou pro tuto oblast. Předmět přináší vysvětlení pojmu pojistné riziko z pohledu pojišťovny a z pohledu zájemce o pojištění. Důraz je kladen na orientaci v produktech pojištění a na aplikaci znalosti při sestavení pojistného programu firmy.
Osnova
 • 1. Pojištění, pojišťovnictví a pojistný trh
  Vymezení pojmů pojištění a pojišťovnictví. Pojistný trh věcný a investiční. Objekt, subjekty a činnosti vykonávané na pojistném trhu. Ukazatelé úrovně věcného pojistného trhu a jejich aplikování ve výpočtech.
  2. Legislativa a terminologie v pojišťovnictví
  Význam legislativy platné pro pojišťovnictví. Oblast regulace jednotlivých zákonů. Základní pojmy používané v pojišťovnictví. Třídění pojištění podle ustanovení legislativy a podle dalších kritérií.
  3. Risk management a pojistné riziko
  Význam risk managementu pro podnikatelský subjekt, fáze risk managementu a analýza rizika. Rozdíl mezi pojmy riziko a pojistné riziko. Vztah risk managementu podniku k pojištění. Riziková zpráva jako součást pojištění.
  4. Pojistné plnění a formy pojištění
  Vztah pojistného zájmu a pojistného plnění. Formy pojištění a jejich vztah k pojistnému plnění. Formy škodového pojištění. Spoluúčast ve škodovém pojištění. Charakteristika pojistné částky a pojistné hodnoty v majetkovém pojištění.
  5.Podnikatelská rizika pojištění, technické rezervy a zajištění
  Vymezení rizik komerční pojišťovny. Definování rizik podle Zákona o pojišťovnictví. Eliminace rizik a systém řízení rizik v pojišťovně. Solventnost pojišťoven. Důvod a tvorba technických rezerv. Investování technických rezerv. Fungování a důvody zajištění. Formy zajištění a členění zajištění. Vztah technických rezerv a zajištění k risk managementu komerční pojišťovny.
  6. Státní regulace a dozor pojišťovnictví
  Důvody a cíle pro regulaci v pojišťovnictví. Právní předpisy v regulaci pojištění. Rozsah a předmět dohledu v pojišťovnictví. Materiální a finanční dohled v pojišťovnictví. Finanční stabilita a solventnost pojišťoven. Sledování solventnosti v rámci Solvency II.
  7. Životní pojištění
  Charakteristika a význam životního pojištění. Třídění životního pojištění. Základní pojistné produkty životního pojištění. Základní pravidla pro kalkulaci pojistného.
  8. Neživotní pojištění
  Charakteristika a význam neživotního pojištění. Třídění neživotního pojištění podle různých kritérií. Charakteristika majetkového pojištění, pojištění přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za škodu. Základní pojistné produkty vhodné pro pojištění firem. Orientace v pojistných podmínkách majetkového pojištění firem. Základní pravidla pro kalkulaci pojistného.
Literatura
  povinná literatura
 • PŘEČKOVÁ, Lenka. Pojišťovnictví: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022. 200 s. info
  doporučená literatura
 • VÁVROVÁ, E., 2014. Finanční řízení komerčních pojišťoven. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4662-3
 • DUCHÁČKOVÁ, E., 2015. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-25-5
 • SMEJKAL V. a K. RAJS, 2006. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada. ISBN 80-247-1667-4
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, samostatný úkol
Hodnotící metody: 2 průběžné testy (30 % hodnocení), samostatný úkol(10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKPOJ