FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tetiana Konieva, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FIUNKFPR/01: Pá 13. 10. 9:45–11:20 B308, Pá 10. 11. 9:45–11:20 B308, Pá 8. 12. 9:45–11:20 B308, P. Růčková
FIUNKFPR/02: Pá 6. 10. 9:45–11:20 B308, Pá 3. 11. 9:45–11:20 B308, Pá 1. 12. 9:45–11:20 B308, P. Růčková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 54/80, pouze zareg.: 1/80
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s problematikou finančního plánování, objasnit postavení finančního plánování v rámci finančního řízení firmy. Seznámit posluchače s finančním plánem jako konsistentním dokumentem, který je vyústěním každého podnikatelského záměru. Seznámit s metodami a technikami tvorby finančního plánu.
Osnova
 • 1. Úvod do finančního plánování
  Definice finančního plánování, jeho vymezení z pohledu finančního řízení podniku. Vymezení metod finanční analýzy a možnosti jejich praktického uplatnění při finančním plánování. Východiska finančního plánování. Cíle finančního plánování. Forma a nejčastější chyby ve finančním plánu.
  2. Strategické plánování
  Definice strategického plánování. Požadavky a tvorba strategického plánu. Kroky tvorby strategického finančního plánu. Poslání a cíle podniku. Strategie v podnikatelské činnosti. Kritéria pro výběr strategií a jejich vliv na finanční plán. Komponenty finančního plánu. Metody strategického plánování.
  3. Krátkodobé finanční plánování
  Definice krátkodobého plánování. Odlišnost operativního plánování od plánování strategického. Postavení operativního plánování v procesu finančního plánování. Struktura krátkodobého finančního plánu. Krátkodobá předpověď likvidity. BSC a EVA ve finančním plánu
  4. Investiční záměr – metody hodnocení investic a jejich ovlivnění zdroji financování
  Stanovování toků hotovosti z plánových investičních projektů. Možnosti vyhodnocování investičních záměrů. Metody hodnocení investic – NPV, IRR, metoda doby splatnosti. Možnosti financování investičních projektů a jejich vliv na stanovování cash flow z projektu. BSC a EVA ve finančním plánu.
  5. Plánový výkaz zisku a ztráty a plánová rozvaha
  Metody plánování výnosů – agregované a desagregované. Výhody a nevýhody jednotlivých metod. Plán nákladů – metody. Plán spotřeby materiálu a energie. Plán osobních nákladů. Plán odpisů. Plán ostatních nákladů. Plánování výsledku hospodaření a plán nakládání s vytvořeným výsledkem hospodaření.Definice plánové rozvahy a její postavení v procesu řízení. Metody finančního plánování rozvahy – metoda procentního podílu k tržbám, regresní metoda, metoda ukazatelů obratu. Plán položek bez bezprostřední souvislosti s tržbami – stanovování potřeby fixních aktiv a zdrojů financování. Stanovování příjmů a výdajů v podniku.
  6. Aplikace metod finančního plánování v podnikatelské praxi – případová studie na konkrétní společnosti
  Tvorba investičního záměru a jeho vyhodnocení pomocí vybraných metod. Vyhodnocení různých druhů financování investičního záměru. Aplikace metod při plánování výkazu zisku a ztráty. Aplikace metod při plánování rozvahy u konkrétní společnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. In Finance. 7. aktualizované vydání. 165 stran. Finance. ISBN 978-80-271-3124-2. info
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční plánování a rozpočtování. Online. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. info
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014, 107 s. ISBN 978-80-7510-024-5. info
  doporučená literatura
 • SAMONAS, Michael. Financial forecasting, analysis, and modelling : a framework for long-term forecasting. In Wiley Finance Series. 1 online z. Wiley Finance Series. Plný text - pro registrované uživatele NK ČR Informace o výpůjčkách e-knih info
 • MARINIČ, P., 2014. Hodnotový management ve finančním řízení. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-405-7
 • WATSON, Denzil. Corporate finance : principles and practice. Harlow, England: Pearson, 2016. ISBN 9781292103037. info
 • COPELAND, Thomas E. Financial theory and corporate policy. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-02158-4. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, seminární práce
Hodnotící metody: Seminární práce (30 % hodnocení), průběžný test v IS (10 %), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 93
Přednáška 6
Zkouška 40
Celkem 145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUNKFPR