INMNARAM Decision Analysis for Managers

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2016
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (přednášející)
Ing. Radomír Perzina, Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě znalostí ze základních kurzů managementu a matematické statistiky poskytnout základní i pokročilejší matematické metody vícekriteriálního rozhodování. Cílem je také prakticky zvládnout řešení případových studií pomocí programů Excel a Expert Choice.
Osnova
 • 1. Vícekriteriálnost - podstatný rys rozhodování a hodnocení
  2. Metody modelování preferencí mezi variantami a kritérii
  3. Metody s nominální a ordinální informací o kritériích
  4. Metody s kardinální informací o kritériích
  5. Analytický hierarchický proces (AHP)
  6. Použití AHP v rozhodování - případové studie 1
  7. Použití VKR v rozhodování - případové studie 2
  8. Metody založené na prazích citlivosti
  9. Vícekriteriální rozhodování za rizika
  10. Vícekriteriální rozhodování za nejistoty
  11. Vícekriteriální rozhodování za neurčitosti
  12. Skupinové rozhodování
  13. Metody společenského výběru

  1. Vícekriteriálnost - podstatný rys rozhodování a hodnocení
  Úvod do vícekriteriálního rozhodování. Proces rozhodování. Informace v rozhodování. Teoretický a reálný rozhodovatel. Základní prvky vícekriteriálního rozhodování. Kritéria - stanovení cílů a kritérií, váhy kritérií, metody stanovení variant a důsledků variant.
  2. Metody modelování preferencí mezi variantami a kritérii
  Relace. Škály. "Optimální" řešení - nedominované řešení. Vlastnosti kompromisních variant. Klasifikace úloh VKR.
  3. Metody s nominální a ordinální informací o kritériích
  Klasifikace metod podle informací o kritériích. Metody s nominální informaci o kritériích. Metoda stejné důležitosti. Metoda aspirační úrovně. Metody s ordinální informaci o kritériích. Lexikografická metoda. Metody skalarizace ordinální informace o kritériích. Metoda pořadí a bodovací metoda. Metody párového porovnání. Metoda Fullerova trojúhelníků.
  4. Metody s kardinální informací o kritériích
  Úvod k metodám s kardinální informací o kritériích. Standardizace a normalizace. Metody založené na funkci užitku. Metody založené na párovém porovnání variant. Metody vzdálenosti. Saatyho metoda párového porovnání. Metoda nejmenších čtverců stanovení vah. Metoda logaritmických NČ stanovení vah.
  5. Analytický hierarchický proces (AHP)
  Hierarchie. Formální přístup k hierarchii. Priority. Základní stupnice. Stanovení vah z matice párových porovnání. Vlastní čísla a vlastní vektory reciprokých matic. Konzistence matice párových porovnání. Syntéza.
  6. Použití AHP v rozhodování - případové studie 1
  Výběr automobilu, výběr vysavače, výběr perspektivní oblasti podnikání.
  7. Použití VKR v rozhodování - případové studie 2
  Aplikace metod VKR na praktické úlohy optimálního rozhodování.
  8. Metody založené na prazích citlivosti
  Úvod - relace a prahy citlivost. Metoda AGREPREF. Metody typu ELECTRE. Metody typu PROMETHEE.
  9. Vícekriteriální hodnocení za rizika
  Rozhodovací úloha v podmínkách rizika. Objektivní a subjektivní pravděpodobnost. Funkce užitku za rizika. Metody hodnocení variant za rizika při jediném kritériu. Metody hodnocení variant za rizika při více kritériích. AHP ve víceekriteriálním hodnocení variant za rizika.
  10. Vícekriteriální hodnocení za nejistoty
  VKH v podmínkách rizika, nejistoty a neurčitosti. Metody hodnocení variant za nejistoty při jediném kritériu. Metody hodnocení variant za nejistoty při více kritériích.
  11. Vícekriteriální hodnocení za neurčitosti
  Definice fuzzy množiny. Fuzzy intervaly a fuzzy čísla. Aritmetické operace s fuzzy intervaly. Uspořádání fuzzy intervalů. Fuzzy kritéria. VKH s fuzzy kritérii. VKH s fuzzy kritérii.
  12. Skupinové hodnocení
  Úvod do skupinového rozhodování. Agregace dílčích hodnocení.
  13. Metody společenského výběru
  Metody konfliktních situací.
Literatura
  doporučená literatura
 • EHRGOTT, M. Multicriteria Optimization. Berlin, 2005. ISBN 3-540-21398-8. info
 • SAATY, T., VARGAS, G. Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process. New York: Kluwer Academic, 2001. ISBN 0-7923-7267-0. info
 • TRIANTAPHYLLOU, E. Multi-criteria decision making methods. Springer, 2000. ISBN 0-7923-6607-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Seminární práce, 70% účast na seminářích, zápočtový test
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž46
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem115
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.