FIUBKUC1 Účetnictví I

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 13. 3. 13:55–15:30 A217, Pá 3. 4. 13:55–15:30 A217, Pá 15. 5. 13:55–15:30 A217
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Význam účetnictví a právní rámec účetnictví
  Podstata účetnictví, jeho význam a předmět, úkoly a obsah účetnictví, uživatelé účetních výkazů, legislativní úprava účetnictví, definování účetní jednotky a účetního období, účetní principy a zásady, rozsah vedení účetnictví, základní povinnosti při vedení účetnictví, sankce.
  2. Kontrolní a metodické prvky účetnictví
  Účetní kategorie a pojmy, standardizace informačních výstupů z účetnictví, směrná účtová osnova pro podnikatele, účtový rozvrh, elementy účetní metody, bilanční princip účet, soustava účtů, podvojný zápis, souvztažnost účtů, oceňování v účetnictví, inventarizace, účetní doklady, účetní knihy.
  3. Účtování transakcí rozvahového a výsledkového typu
  Rozvaha, aktiva, pasiva, otevření rozvahových účtů a operace rozvahového typu, operace výsledkového typu, náklady, výnosy, zjištění výsledku hospodaření, závěrkové a podrozvahové účty, konečný účet rozvážný, účet zisků a ztrát, vztah hospodářského výsledku k rozvaze.
  4. Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva
  Vymezení a klasifikace dlouhodobého majetku v účetní jednotce, účtování pořízení dlouhodobého majetku včetně záloh, technické zhodnocení vlastního a najatého majetku, opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, význam a účtování odpisů, účtování vyřazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odpisovaného a neodpisovaného.
  5. Zásoby
  Vymezení a klasifikace zásob, způsoby ocenění pořízení zásob, způsob účtování zásob metodou A a B, účetní zachycení záloh na pořízení zásob, metody oceňování zásob při vyskladnění, inventarizace zásob, účetní zachycení inventarizačních rozdílů.
  6. Finanční účty
  Charakteristika a význam finančních účtů, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, účtování příjmů a výdajů hotovosti v pokladně, účtování bezhotovostních převodů na bankovních účtech, účtování pořízení a spotřeby cenin, účetní zachycení inventarizačních rozdílů, krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci, druhy krátkodobých cenných papírů a jejich oceňování, účtování jejich pořízení a vyřazení.
  7. Zúčtovací vztahy
  Charakteristika zúčtovacích vztahů, vymezení a účtování pohledávek a závazků z obchodního styku, poskytnuté a přijaté provozní zálohy, reklamace. Směnky jako platební prostředek, druhy směnek, podstatné náležitosti dle směnečného zákona, směnky k inkasu a k úhradě, eskont směnek. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Charakteristika a účtování hrubé mzdy. Význam, výpočet a účtování pojistného hrazeného na zdravotní a sociální pojištění, výpočet a účtování zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, srážky ze mzdy výpočet čisté mzdy zaměstnance, výpočet a účtování závazků zaměstnavatelů v oblasti zdravotního a sociálního pojištění hrazeného za zaměstnance, ostatní závazky vůči zaměstnancům a pohledávky za zaměstnanci.
Literatura
  povinná literatura
 • České účetní standardy pro podnikatele. info
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • KOŠTUŘIKOVÁ, I. Účetnictví I. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
  doporučená literatura
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN 978-80-7554-116-1. info
 • Meritum Účetnictví podnikatelů 2016. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2016, 2016. ISBN 978-80-7552-050-0. info
 • STROUHAL, J., R. ŽIDLICKÁ a Z. CARDOVÁ. Účetnictví -Velká kniha příkladů. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0154-1. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test, zápočtový test. Hodnotící metody: průběžný test (40 % hodnocení), zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.