OPFBPBPP Bakalářská práce

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
Svatava Adamová (pomocník)
Marcela Beránková (pomocník)
Ludmila Hudecová (pomocník)
Ing. Iveta Skýbová (pomocník)
Gabriela Součková (pomocník)
Ing. Lucie Šokalová (pomocník)
Garance
Jednotliví Garanti Studijních Oborů Su Opf
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Valentíny
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům formou seminární výuky odbornou podporu při vypracovávání bakalářské práce. Předmět je založen na osobních konzultacích posluchačů s vedoucím práce. V jejich rámci se studenti seznamují s formálními náležitostmi pro psaní odborných kvalifikačních textů, současným stavem řešené problematiky a v neposlední řadě i výzkumnými metodami nezbytných pro vypracování práce. Předmět je orientován také na formulaci cílů bakalářské práce a výběr vhodných informačních zdrojů. Posluchači se dále seznamují se zásadami citační etiky a realizací a vyhodnocováním empirických šetření. Student bude následně schopen aplikovat nabyté kompetence při psaní odborného textu a formulovat závěry a doporučení plynoucích z provedeného výzkumu. Vlastní zadání bakalářské práce a realizaci semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím provádějí jednotliví vedoucí práce SU OPF. Volba tématu bakalářské práce je nejpozději do 31.1. zimního semestru 2. ročníku bakalářského studia a podklady pro zadání bakalářské práce zadat nejpozději do 30.10. zimního semestru 3. ročníku bakalářského studia. Struktura bakalářské práce: Úvod 1. Část teoretická 2. Část praktická 3. Porovnání zjištěných skutečností s teoretickými poznatky Závěr
Osnova
  • V rámci předmětu Bakalářská práce student ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce a v souladu se zadáním práce vytvoří bakalářskou práci. Student aplikuje získané znalosti v oblastech formálních náležitostí pro psaní odborných textů, metodologie vědy a zásad citační etiky. Student aktivně řeší a konzultuje s vedoucím bakalářské práce obecné a individuální otázky jejího zpracování.
Informace učitele
Pro udělení zápočtu je nezbytné v příslušném termínu daného akademického roku odevzdání bakalářské práce schválené vedoucím práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.