EVSNAMIB Microeconomics

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2014
Rozsah
3/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Verner (přednášející)
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (cvičící)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Mikroekonomie je rozvinout znalosti, jež studenti navazujících magisterských studijních programů získali při studiu předmětů, v jejichž rámci byly přednášeny základy obecné ekonomie. Absolvent předmětu tak bude postupně seznámen s problematikou všeobecné rovnováhy, jejíž součástí bude teorie racionální volby spotřebitele, teorie spotřebitelské poptávky a problematika výroby a volby technologie, příjmů a nákladů firmy, tržního prostředí a chování firmy a trhů výrobních. Veškeré úsilí přednášejících a vedoucích seminářů bude zaměřeno jak na prohloubení ekonomického myšlení studentů Obchodně podnikatelské fakulty, tak na ovládnutí jednotlivých technických nástrojů využívaných v rámci této pokročilé mikroekonomické analýzy.
Osnova
 • 1. Teoretický úvod do problematiky mikroekonomie
  2. Teorie racionální volby spotřebitele
  3. Mezičasový výběr spotřebitele
  4. Teorie spotřebitelské poptávky
  5. Volba technologie a výroba
  6. Všeobecná rovnováha
  7. Příjmy, náklady a zisky firmy
  8. Chování firmy v podmínkách dokonale konkurenčních trhů
  9. Chování firmy v podmínkách monopolu
  10. Firma na monopolně konkurenčním trhu
  11. Chování firmy v podmínkách oligopolní tržní struktury
  12. Mikroekonomické aspekty trhu práce
  13. Trh kapitálu
  1. Podstata a předmět zkoumání mikroekonomie. Základní metody a nástroje ekonomické analýzy. Tvorba modelů. Funkce. Průměrné a mezní veličiny a jejich grafické znázornění. Rovnováha a určení optima.
  2. Rozpočtové omezení spotřebitele. Vlivy působící na změnu linie rozpočtu. Preference spotřebitele a indiferenční analýza. Užitek a jeho měření. Indiferenční křivky a problematika preferencí. Optimální výběr spotřebitele.
  3. Rozpočtové omezení spotřebitele vyjádřené v současné a budoucí hodnotě. Preference spotřebitele a indiferenční křivky z pohledu času. Věřitel a dlužník. Vliv inflace na rozhodování spotřebitele. Současná hodnota a její využití. Obligace. Daně. Volba úrokové míry.
  4. Vliv důchodových změn. Engelova křivka. Důchodová elasticita poptávky. Vliv změn ceny. Cenová elasticita poptávky. Křížová elasticita poptávky a součet elasticit. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Tržní poptávka.
  5. Teoretický úvod do problematiky výroby. Produkční funkce v krátkém a dlouhém období. Izokvanty a mezní míra technické substituce. Minimalizace nákladů a nalezení optimální kombinace vstupů. Optimum spotřebitele. Výnosy z rozsahu a dráha expanze.
  6. Předpoklady modelu. Edgeworthův box diagram. Výroba a efektivnost. Optimální výběr vstupů firmou. Smluvní křivka a hranice výrobních možností. Alternativní náklady. Volba struktury produktu firmou a efektivnost. Směna a efektivnost. Výrobně spotřební efektivnost. Rovnováha a cenový systém. Rozpor mezi spravedlností a efektivností.
  7. Vývoj příjmů na dokonale konkurenčním trhu. Příjmy na nedokonale konkurenčním trhu. Náklady firmy z hlediska krátkého období. Dlouhodobé náklady firmy. Vzájemný vztah mezi náklady v krátkém a dlouhém období. Zisk a jeho pojetí v mikroekonomii.
  8. Teoretická východiska. Rozhodování dokonale konkurenční firmy o výši výstupu v krátkém období. Nabídka dokonale konkurenční firmy a odvětví v krátkém období. Rovnováha firmy. Rozhodování firmy o výši výstupu v dlouhém období. Dlouhodobá nabídka dokonale konkurenčního odvětví. Tržní rovnováha v dlouhém období. Efektivnost dokonale konkurenční tržní struktury.
  9. Teoretická východiska. Volba výstupu a stanovení ceny monopolem. Monopolní zisk. Křivka nabídky v podmínkách monopolu. Typy cenových diskriminací. Efektivnost monopolu.
  10. Teoretická východiska. Zisku a rozhodování monopolistické firmy v krátkém a dlouhém období. Modely monopolistické konkurence. Chamberlainův model. Prostorový model. Efektivnost monopolistické konkurence.
  11. Teoretická východiska. Modely oligopolu. Oligopol s cenovým vůdcem. Courtnotův model. Stackelbergův model. Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou. Teorie her a modely oligopolu.
  12. Poptávka po práci a nabídka práce v podmínkách dokonale a nedokonale konkurenčních trhů. Individuální a tržní nabídka práce. Poptávka firmy po práci v krátkém a dlouhém období. Substituční, produkční a nákladový efekt. Faktory působící na poptávku po práci. Tržní poptávka po práci. Bilaterální monopol.
  13. Teoretický úvod. Rozhodování spotřebitele a problematika indife
Literatura
  povinná literatura
 • BROWNING, E. K., ZUPAN, M. A. Microeconomics: Theory and Applications. John Wiley and Sons, Inc. ISBN 978-0-471-67943-1. info
 • PERLOFF, J. Microeconomics with Calculus, Global Edition. London: Pearson, 2013. ISBN 978-0-273-78998-7. info
 • PINDYCK, R., RUBINFELD, D. Microeconomics. London: Pearson, 2012. ISBN 978-0-133-04170-5. info
 • VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. New York: W. W. Norton & Co.Inc., 2009. ISBN 978-0-393-93424-3. info
  doporučená literatura
 • FRANK, H., R. Microeconomics and Behavior. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-00-73375-94-6. info
 • VARIAN, H. R. Microeconomic Analysis (Academic Internet Publishers Incorporated). USA, 2006. ISBN 978-14-28810-30-3. URL info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Průběžný test, kombinovaná zkouška (obě části zkoušky musí mít minimálně hodnocení E), účast na seminářích min. 60 %.
Ostatní studijní zátěž: Studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných problematice středně pokročilé mikroekonomie.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž72
Přednáška39
Seminář26
Zkouška40
Celkem177
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020.