Týmová práce
Mgr. Pavla Bergmannová
Týmová práce
Info
Období
zima 2023
Cílem předmětu je propojení základních teoretických poznatků týkajících se problematiky týmové práce s konkrétními praktickými aplikacemi nabytých znalostí. Studenti se postupně seznámí se specifiky a klíčovými koncepty týmové práce (principy výběru členů týmu a jeho vedení, vymezení rolí členů týmu, jejich vliv na efektivnost práce). V seminární části výuky, která bude probíhat zčásti formou samostatné práce a z části pod vedením pedagoga v rámci společných konzultací, se pak studenti zapojí v různých rolích a pozicích do jednotlivých uměleckých projektů (např. realizace divadelních inscenací či scénických čtení, organizace oborově zaměřených festivalů, výstav, realizace studentského časopisu atp.). Podmínkou absolutoria předmětu je zdařilá realizace těchto projektů, která konkrétně ověří schopnosti týmové práce studentů. Smyslem předmětu je rozvíjet dispozice studentů pro společnou kreativní spolupráci a získat praktické zkušenosti z tvůrčího procesu.
Učitel doporučuje studovat od 25. 9. 2023 do 1. 10. 2023.

Pro orientaci v problematice týmové práce je velmi důležité se hned na začátku seznámit se základními skutečnostmi a pojmy. Cílem této kapitoly je tedy výchozí uvedení do problematiky teorie týmové práce a definice jejích hlavních specifik. Především si ale představíme jednotlivé typy týmů a zmíníme i možnosti, jak tým efektivně vytvořit. Vše budeme řešit s ohledem na oblast kulturního managementu a umělecké praxe a na následné praktické uplatnění týmové práce v těchto oblastech.

Učitel doporučuje studovat od 25. 9. 2023 do 1. 10. 2023.

Abychom dosáhli v týmové práci dobrých výsledků, je nutné soustředit se na efektivní vedení týmů. To spočívá ve správném rozdělení rolí v týmu, a především také v kompetentní pozici manažera, tedy vedoucího týmu. Důležité je v tomto ohledu také zmínit potřebu nutné formulace cílů a norem spolupráce. Jedině týmy, které mají jasně definované své vize, mohou být dobře organizovány a správně vedeny a zároveň je jejich práce patřičně efektivní. Posluchači si tedy osvojí důležité dovednosti vedení lidí (motivační rozhovory, pochvaly, konstruktivní kritika, koučovaní a další), které v praktických cvičeních budou také modelově aplikovat.

Učitel doporučuje studovat od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023.

V rámci tématu týkajícího se budování týmu se zaměříme na různorodé role v týmu a jejich poslání. Zároveň si definujeme různé typy lidí, jejich zaměření, silné a slabé stránky, potřeby a hrozby, které mohou dramaticky ovlivňovat atmosféru, motivaci a celkový výkon týmu. Na základě poznatků a preferencí jednotlivých typů lidí si ukážeme rozdíl v přístupu a komunikaci vůči jednotlivým typům na individuální (individuální rozvoj) i skupinové (týmové porady) úrovni.

Učitel doporučuje studovat od 9. 10. 2023 do 15. 10. 2023.

Forma týmové práce může velmi vhodně posloužit v procesu řešení problémů organizace (firmy) ve které působíme (nebo působit budeme). V této kapitole si proto zodpovíme otázku, jakými cestami lze týmovou práci v rámci řešení problémů co nejvhodněji a nejúčelněji využít. Zmíníme také příklady zkušeností úspěchů či nezdarů zapojení týmové práce v rámci kulturních organizací. Konkrétně se pak zaměříme na techniky týmové spolupráce (techniky týkající se hledání a posuzování nápadů, ale i rozhodování). V závěru shrneme základní postupy při týmovém řešení úkolu.

Učitel doporučuje studovat od 16. 10. 2023 do 22. 10. 2023.

V rámci studia této kapitoly se budeme soustředit na hodnoty jako klíčový sjednocující prvek organizace, ve které působíme. Zaměříme se morálku, etiku, etiketu a zvyky v kontextu pracovního prostředí v oblasti kulturních institucí. Vystihneme význam etiky při budování sounáležitosti zaměstnanců k organizaci/instituci a nahlédneme na situace, které mohou vznikat v případech, kdy jsou hodnoty zaměstnanců v rozporu s hodnotami společnosti. Pojmenujeme také okolnosti, které ovlivňují kvalitu vztahů v týmu (funkční a efektivní struktura s jasně vymezenými kompetencemi, vhodné pracovní podmínky, odpovídající řízení).

Učitel doporučuje studovat od 23. 10. 2023 do 29. 10. 2023.

Efektivní týmová práce je srdcem každého úspěšného projektu. Zatímco některé týmy mohou spolupracovat přirozeně, u jiných je potřeba aplikovat některé osvědčené postupy, díky kterým pak může skupina dosahovat skvělých výsledků. Pochopení toho, jak dobře spolupracovat s ostatními, bude cílem této kapitoly, která posluchače seznámí s jednotlivými více či méně formálními kroky a tipy, díky kterým lze efektivnost týmové práce smysluplně posilovat.

Učitel doporučuje studovat od 30. 10. 2023 do 5. 11. 2023.

V této kapitole se seznámíte s využitím týmové práce v rámci realizace kulturního (multižánrového) festivalu. Na příkladu konkrétních akcí realizovaných nejen v České republice, ale i v zahraničí si přiblížíme problematiku tvorby funkčního týmu kulturního festivalu a pojmenujeme jeho ideální skladbu – především s ohledem na různou velikost konaných akcí. Po prostudování kapitoly dokážete popsat důvod aplikace týmových rolí v praxi kulturního festivalu.

Učitel doporučuje studovat od 6. 11. 2023 do 12. 11. 2023.

Natáčení filmu je poměrně zdlouhavý a náročný proces, takže přesná synchronizace a sdílení jednotné představy napříč profesemi, které se na vzniku filmového díla podílejí, přesněji tedy jasně definovaná týmová práce, jsou pro vznik kvalitního díla nezbytné. Kapitola nabídne studentům základní vhled do problematiky terminologie funkcí a jejich vzájemných vztahů ve výrobním filmovém štábu – a to v jednotlivých fázích výroby filmu (příprava, realizace a dokončovací práce). Studenti posléze vytvoří filmový štáb za účelem natočení propagačního spotu pro Festival Na cestě.

Učitel doporučuje studovat od 13. 11. 2023 do 19. 11. 2023.

Nyní se budeme věnovat týmové práci v oblasti divadla a zmíníme její možnosti a limity. Divadlo je (až na drobné výjimky) ve svém principu ryzí, nicméně velmi specifickou týmovou činností, pro kterou platí jasná pravidla. Jejich nefunkčnost může vést k negativním uměleckým výsledkům. Vzhledem k uměleckému charakteru divadla ovšem nelze na týmovou spolupráci vždy vztahovat běžné manažerské poučky a dovednosti. Na druhou stranu je princip týmovosti divadla stvrzen již staletími zkušeností. My se – s ohledem na realizaci školních inscenačních projektů – zaměříme především na týmovou práci v rámci vzniku činoherní inscenace, v návaznosti na ní se poté budeme okrajově věnovat organizaci divadelní činnosti v repertoárovém divadle.

Učitel doporučuje studovat od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023.

V této kapitole se seznámíte s využitím týmové práce v rámci vzniku tištěného či elektronického periodika (kulturně zaměřeného časopisu). Na příkladu konkrétních českých a slovenských tištěných i elektronických (a převážně divadelně zaměřených) časopisů si přiblížíme problematiku tvorby ideálního týmu v této oblasti a vymezíme ideální skladbu redakce. Po prostudování kapitoly dokážete popsat důvod aplikace týmových rolí v praxi časopisu/periodika, budete umět přesně definovat jednotlivé role v rámci redakčního týmu a také sestavit ideální redakci specificky zaměřeného časopisu - on-line zpravodaj Festivalu Na cestě.

Učitel doporučuje studovat od 27. 11. 2023 do 3. 12. 2023.

Cílem je uplatnění týmové práce v rámci realizace projektu Festivalu na cestě. Student bude aplikovat teoretické dovednosti při řešení praktických úkolů – konkrétně produkčního zajištění festivalu. Bude zapojen do hlavní organizační úrovně festivalového týmu a zároveň bude schopen poskytnout zpětnou vazbu ostatním zapojeným studentům nižších ročníků.

Učitel doporučuje studovat od 4. 12. 2023 do 10. 12. 2023.

Cílem je uplatnění týmové práce v rámci realizace projektu Festivalu na cestě. Student bude aplikovat teoretické dovednosti při řešení praktických úkolů – konkrétně produkčního zajištění festivalu. Bude zapojen do hlavní organizační úrovně festivalového týmu a zároveň bude schopen poskytnout zpětnou vazbu ostatním zapojeným studentům nižších ročníků.

Učitel doporučuje studovat od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023.

Cílem je uplatnění týmové práce v rámci realizace projektu Festivalu na cestě. Student bude aplikovat teoretické dovednosti při řešení praktických úkolů – konkrétně propagace festivalu. Bude zapojen do hlavní organizační úrovně festivalového týmu a zároveň bude schopen poskytnout zpětnou vazbu ostatním zapojeným studentům nižších ročníků.

Učitel doporučuje studovat od 18. 12. 2023 do 24. 12. 2023.
Předchozí