Historie

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor je koncipován v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání pro oblast historických věd. Poskytuje studentům široký rozhled po základních historických disciplínách včetně politických, hospodářských sociálních a kulturních dějin. Reflektuje tak vývoj tzv. nového politického dějepisectví, které klade důraz na interdisciplinární spolupráci historie a příbuzných disciplín a současně se v nových úhlech pohledu se například vrací k výzkumu státu coby klíčové politické instituce a vazbě státu a společnosti. Pozornost je ovšem věnována i badatelským proudům sledujícím role elit, konfliktů a politické komunikace při utváření podoby časově a teritoriálně odlišných společností. Vštěpuje studentům základní praktické dovednosti v oblasti metodologie, práce s historickými prameny, orientaci v aktuálních proudech výzkumu a prezentace výsledků.

(?)

Absolvent umí zpracovávat a prakticky aplikovat poznatky a metody širšího spektra společenských věd. Akcentována je nutnost interdisciplinárního přístupu ve společensko-vědních disciplínách, variability metod a badatelských postupů, které se neomezují na tradiční vzorce historického bádání, ale umožňují studentům pružnou orientaci v tématech dalších humanitních oborů.

Absolvent najde uplatnění v muzeích, galeriích, archivech, archeologických pracovištích, knihovnách, státní správě a samosprávě.

(?)

N7105 Historické vědy, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
3
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Historie
Zkratka: HO
Kód: 7105R021
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7105 B7105 HiVe Historické vědy

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty